Džbán
RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2618
Charakteristika

Spongilit
   termín poprvé užitý Č. Zahálkou k označení křemitých hornin české křídy, složených převážně z jehlic křemičitých hub. Tohoto názvu se přeneseně užívá pro některé opuky (tj. písčité slínovce) českého útvaru křídového, obsahující četné jehlice hub. Jsou to světlé horniny, poskytující snadno opracovatelný stavební kámen, těžený zvláště v minulosti (např. na Bílé hoře, Vidouli, Džbánu u Rakovníka atd.).
(Encyklopedický slovník geologických věd, Praha 1983)


Hředle
   Obec ležící na úpatí vrchu Džbán (536 m n.m.) 560 obyvatel, 249 domů, většina obyvatel jsou zemědělci, pěstují především obilí a chmel. Ve vsi je pošta, škola, 3 obchody,1 hostinec, kovář, dva penziony.
   S okolím je spojená pravidelnou autobusovou dopravou. V obci není možné se stravovat v restauraci a autobusové spojení je velmi omezené.
   Nejstarší zmínky o Hředlích jsou z XIII. století. Nejcennější památkou je kostel Všech svatých, který vystavěl valdštejnský stavitel F. X. Pree. Většina domů je postavena z opuky, svéráznou lidovou technikou, typickou pro architekturu džbánské oblasti.

Termín konání
   Sympozium začíná každoročně v pondělí po první neděli v červenci a trvá čtyři týdny. Poslední den sympozia je neděle, kdy jsou přímo na pracovišti ve Hředlích veřejnosti představena všechna vytvořená díla.

Výstava
   Rabasova galerie pokaždé na podzim po skončení sympozia představí ve svých prostorách v Rakovníku díla, která převzala do své sbírky, zároveň připomene průběh ročníku fotografickou dokumentací a při zahájení výstavy bývá uveden katalog. V něm jsou nejdůležitější fakta o průběhu a výsledcích toho kterého ročníku sympozia. Dosud byl vydán „Džbán 1992, 1993, 1994, 1995“.

Stálá expozice
   Každý účastník je povinen ponechat jedno svoje dílo, které během setkání vytvoří, ve sbírce Rabasovy galerie. Galerie roku 1995 pro tuto sbírku vytvořila veřejně přístupný depozitář v Rakovníku, kťerý je otevřen celoročně Zároveň slouží jako vzorkovna výrobků společnosti Spongilit.

Účastníci
   Na sympozium jsou zváni umělci bez jakýchkoli omezení. Mají k volné dispozici džbánskou opuku, kterou si vybírají přímo v lomu a zpracovávají dle svého uvážení. Většinu nákladů spojených s účastí si hradí sami. Každý, kdo se sympoziajednou zúčastní, má právo navrhovat další kolegy k pozvání na příští ročníky a je trvale informován o dění kolem sympozia.

Pořadatelé
Podle zakládací smlouvy sympozium pořádají:
  • Středočeské sdružení výtvarníků Praha, člen UVU ČR
  • Rabasova galerie Rakovník
  • Spongilit PP, s. r. o., Hředle
  • Obec Hředle
  • Funkci hlavního pořadatele od r. 1996 převzala Rabasova galerie.
Financování
   Na úhradě nákladů sympozia se podle svých možností peněžní nebo naturální formou podílí všichni pořadatelé.
   Všechny ročníky finančně podpořilo Ministerstvo kultury České republiky (kromě roku 1995), Český fond výtvarných umění a Nadace Český fond umění. Důležitým zdrojem jsou i příspěvky podnikatelů z okresu Rakovník.