RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2883
Antonín Pelc
karikatury
Rabasova galerie v Rakovníku
Národní galerie v Praze
Malá síň RG
24. února–polovina dubna 1985
vernisáž 24. února 1985 v 10.30 h

     výstavu uvede dr. Libuše Jandová
     
     Pobočka KPVU v Rakovníku pořádá na výstavě besedu o díle Antonína Pelce 24. února 1985 v 11.30 h.


Napoleonek před Moskvou, 1944


Lebensraum, 1943


Veliké světlo


Ukřižování, 1941
     Tvorba národního umělce Antonína Pelce, rodáka z Lišan u Rakovníka je na této výstavě, která chce připomenout umělcovy nedožité 90. narozeniny, reprezentována významnou oblastí umělcova díla – politickou karikaturou.
     Pelc byl bytostný kreslíř. Bystrý postřeh, schopnost charakterizační zkratky i smysl pro humor ho předurčovaly k tomu, aby se stal jednou z nejvýznamnějších osobností české karikatury.
     V karikaturách, které uveřejňoval od počátku dvacátých fet v levicově zaměřených časopisech a novinách, v Šibeničkách, Trnu, Dobrém dnu, později v Lidových novinách a jiných, je obsažena celá politická atmosféra předmnichovské republiky. Pelcova karikatura, v tomto údobí zaměřená s převahou na vnitřní politické poměry, nemilosrdně demaskuje, zesměšňuje a vysvléká ze závoje frází vládnoucí buržoazii. I když mladší generace by sotva již uměla dešifrovat situace a osoby v karikaturách zobrazené, zůstává jejich přesvědčivost v obecné rovině.
     Velmi záhy a to na počátku třicátých let se v Pelcově karikatuře začíná obrážet mezinárodně politická situace. Pelc chápe již v samých počátcích nebezpečí rodícího se fašismu a jeho pozdější odrůdy nacismu a velmi přesně rozeznává vlivy těchto ideologií na určité vrstvy předmnichovské republiky. Konkrétní aktuálnost těchto karikatur je dodnes čitelná a spolu s Čapkem a Bidlovou karikaturou tvoři vrchol české karikaturní tvorby své doby. Seriál Proměny Vlastimila Vlastislava Nadvlastence z roku 1936, představený na výstavě, je přesvědčivým dokladem Pelcova průniku do duše českého maloměšťáka. Postupně však přestávají žerty a často i shovívavost, jež provázely karikatury předchozího období. V kresbách, jako je Neznámý vojín, Ženeva, Homo sapiens nebo Seňorita Franco: apokalyptická smrtka tančící ve španělském kroji nad mrtvými lidmi a ruinami města, přetavuje Pelc karikaturní projev do poloh v nichž není místo pro smích. Jejich tehdejší aktuálnost znovu prorocky ožívá v dnešní mezinárodní situaci.
     Po vpádu nacistů do naší země se Pelcovi podařilo prchnout do Francie, kde byl jako levicový živel zatčen a po několikaměsíčním pobytu ve francouzských věznicích a koncentračních táborech se dostává do Maroka a odtud přes Martinique do USA. Karikatury, které za svého nedobrovolného pobytu ve Spojených státech vytvořil, mají výhradní námět: boj proti nacismu a jeho dobyvačné válce. Vystupňoval v nich možnosti karikatury do krajnosti. Jeho linie vykrajuje formy jako v blocích, sugeruje tvary a hmoty, vyvolává dojem prostoru. Tyto karikatury nevzbuzují veselí a jistě se před nimi nikdo nesmál. Jsou to kresby, které nechtějí bavit, ale vyzývají k boji. Jsou vážné, neplýtvají časem ani ve výtvarné ani v obsahové poloze. A jsou působivé proto, že je v nich jistota pravdy, jejíž platnost není jen relativní.
     Řada Pelcových karikatur z doby exilu je dodnes nezvěstná. Z kreseb, které se obracejí k situaci českého národa v době okupace zůstaly zachovány čtyři, z nichž tři zveřejňuje výstava. V soustředěných tazích štětce a souzvuku působivě volených barev vyjadřují hoře českého národa.
     Pelcovy protifašistické karikatury jsou bez nadsázky vrcholnou ukázkou světové karikatury. Jejich výtvarná i mravní síla zůstává trvalá.

Životopisná data:
     Narozen 16. ledna 1895 v Lišanech u Rakovníka. Studoval na pražské Akademii výtvarného umění v letech 1913–1919. V roce 1946 jmenován profesorem Vysoké uměleckoprůmyslové školy v Praze, od roku 1955 profesorem na Akademii výtvarného umění v Praze. 1951 jmenován laureáetm státní ceny, 1953 se stal nositelem československé ceny míru, 1955 nositelem Řádu práce, 1960 jmenován zasloužilým umělcem a 1963 národním umělcem. Zemřel 24. března 1967 v Praze.
     
1.  Generál Gajda kolorovaná kresba perem a štětcem tuší, koláž kartón 46,4 ´ 36,4 cm 1931
2.  Dolfuss „vyřídil socialismus“ kolorovaná kresba perem tuší, kartón 50 ´ 43,7 cm 1934
3.  Ovace Dolfussovi kolorovaná kresba perem tuší, koláž, kartón 45,8 ´ 44 cm 1934
4.  April u Kruppa kolorovaná kresba perem štětcem tuší, koláž, kartón 57 ´ 54,7 cm 1934
5.  Dva hladovící kolorovaná kresba perem štěcem tuší, kartón 44 ´ 58,5 cm 1935
6.  Ženeva kolorovaná kresba perem a štětcem tuší, koláž, kartón 67,7 ´ 52 cm 1936
7.  Historie košil (seriál 6 kreseb) kolorované kresby perem a štětcem tuší, lepenka 59 ´ 48 cm 1935
8.  Proměny Vlastimila Vlastislava Nadvlastence (seriál 5 kreseb) kresby perem tuší, koláž, kartón 60,4 ´ 56,8 cm 1936
9.  Edenovo „Splendid Isolation“ kolorovaná kresba perem a štětcem tuší, kartón 78 ´ 60 cm 1936
10.  Neznámý vojín kresba perem a štětcem tuší, koláž, kartón 50 ´ 40 cm 1936
11.  Wilsonův mír kresba perem a štětcem tuší, koláž, lepenka 84 ´ 59,9 cm 1937
12.  Homo sapiens kolorovaná kresba perem a štětcem tuší, kartón 70,5 ´ 54,5 cm 1937
13.  Seňorita Franco kolorovaná kresba perem a štětcem tuší, kartón 60 ´ 52 cm 1939
14.  Okupace kolorovaná kresba štětcem tuší, zelený papír 56 ´ 47,6 cm 1941
15.  Ukřižování kolorovaná kresba štětcem tuší, zelený papír 52,2 ´ 47,7 cm 1941
16.  Himmler v Praze kolorovaná kresba štětcem tuší, zelený papír 49,7 ´ 47,2 cm 1941
17.  Pěst podzemí kolorovaná kresba štětcem tuší, kartón 69 ´ 47,7 cm 1943
18.  Mussolini mluví k svému lidu kolorovaná kresba štětcem tuší, kartón 51,8 ´ 47,8 cm 1943
19.  „Být či nebýt?“ kolorovaná kresba štětcem tuší, kartón 51,3 ´ 43,7 cm 1943
20.  Napoleonek před Moskvou kolorovaná kresba štětcem tuší, kartón 46,7 ´ 65,2 cm 1944
21.  Goebels kolorovaná kresba štětcem tuší, lepenka 45,1 ´ 43,8 cm 1945
Všechny vystavené kresby jsou z majetku Národní galerie v Praze
     
     Výstavu uspořádala Rabasova galerie v Rakovníku ve spolupráci s Národní galerií v Praze. Katalog vydalo Okresní muzeum a galerie v Rakovníku v nákladu 300 výtisků. Text napsala dr. Libuše Jandová, Povoleno SKNV Praha pod čj. kult. 176/84 03200000985
     Vytiskly Tiskařské závody, n. p. Praha, provoz 64 Rakovník – 6886 85.