RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK1944
Václav Rabas
tvorba mladých let
Rabasova galerie v Rakovníku
Malá síň RG
19. července–20. září 1987

     připraveno z fondů Západočeské galerie v Plzni, Galerie Benedikta Rejta v Lounech a sbírky grafiky Rabasovy galerie


     Kdybyste navštívil krajinu u Rakovníka a zašel do údolí, kde žije svůj tichý život ves Krušovice, jistě by se Vám zalíbilo na tom kousku země, na těch třech čtverečních kilometrech, ohraničených na jedné straně podžbánskými vršky s velikými ovocnými zahradami a sousedící na straně druhé s okrajem velikých lesů křivoklátských. Uprostřed polí a luk klidně oddychuje ves, opodál řada olší a topolů shlíží se v malém rybníčku – a to by bylo tak všecko. Kdyby sem zavítal malíř, jenž krásu a rozmanitost hledá v malebných motivech, byl by s touto krajinou po třech, čtyřech obrázcích hotov. A to je krajina, ve které VÁCLAV RABAS pracuje již desátý rok na svém díle. Je to krajina, kterou zná od narození a které zůstane věrný až do smrti. Neboť malovati můžeme jen to, co dobře známe.
     Již desátý rok (po svém návratu z pražských studií) vyposlouchává Václav Rabas pokojný rytmus svého rodného kraje a dává mu zaznívati ve svých plátnech.
     Vizte tu řadu malých akvarelů, kreseb a skic, to jsou první kroky malířovy; první kroky k tomu, aby se malířsky zmocnil svého kraje. Dvacetkrát přepisuje tu neb onu linii obzoru, kopce, stromu, stokrát nasazuje barvu, která má vyznačovati ornici, trávu či střechy. Může se řici, že zná svůj kraj již z paměti, ale on znovu usazuje se a tentokráte s většími plátny před těmi kopci, chalupami, rybníčkem i v štěpném sadě; ale přináší si již svoji představu krajiny s sebou; možno říci, že tváří v tvář před motivem zaznamenává na plátno výsledek svých starých studií a pozorování; on dobře ví, že předjaří je čas zoraných polí, a v květnu, kdy kvetou, a po sv. Václavě, kdy vydávají plody, jsou štěpy ve svém nejsličnějším hávu. Vše má svůj čas, aby se jevilo takovým, jakým jest.
     Krušovický kraj jest nejvíce svůj v tichém podvečeru, a to jest doba návratu z práce, chvíle nastávajícího klidu a tichého rozjímání. A jako tiché rozjímání působí na nás obrazy Rabasovy, tolik jest v nich podstaty kraje, jejž zobrazují; jako rozjímání, do něhož zaznívá zpěv dívek, vracejících se z pole; zpěv, jenž nám připamatovává přítomnost lidských duší, jež touží a jež touhu vzbuzují.
     Člověk, krušovický člověk, vrostlý do domácí půdy jako ty štěpy, součást kraje, jeho spolutvůrce, hospodář a koruna jeho tvorstva, zalidnil posléze Rabasovy krajiny. Vidíte ho, jak pracuje na poli, jak se koupá a jak odpočivá. Vidíte, jak v mírnou pohodu kvetoucího jara zapadá modř dvou vytáhlých holčic; jak tatáž modř v malířské obměně vyjadřuje jeden z tónů dumného akordu večera; posléze pozorujete, že lidské radosti a žalosti nalézají dojímavého ohlasu v jasném či truchlivém vzhledu krajiny. Pohleďte na tuto dívku v předjarní krajině; jest to mládí se vším smutkem nejistoty svých předtuch; a tu opět jiná dívka, předešlé tak podobná a přece tak nepodobná, neboť jest ranní, jásavou písní díků za to, že bůh nám dal mládí a štíhlý vzrůst. V těchto obrazech je člověk hlavním a jediným obsahem, jedinou náplní, hlavní melodií; krajina jest tu jen doprovodem.
     Život jest neustálé umírání a neustálé rození. Jako Duch Života stále se obrozujícího, jako zosobněná věčná naděje kráčí Rabasova Rozsévačka krajinou. Zde stanul malíř nejvýše; dopracoval se Symbolu; symbolu, jenž vykročil za hranice domácí půdy, za hranice hmoty, aby žil v oblastech vyšších, v oblastech duchových.
Vlastimil Rada
     Z katalogu výstavy Václava Rabase, kterou uspořádal studentský spolek Rokycan s VO Umělecké besedy v gymnazijní kapli v Rokycanech ve dnech od 7. do 21. srpna 1921

     Výstava je instalována jako vstupní část stálé expozice galerie
     
1.  Ovocný sad ol., lep. 74 ´ 100 cm 1913, GBR
2.  Krušovice v zimě temp., pap. 38,5 ´ 50 cm 1917, GBR
3.  Krušovická kopanina temp., pl. 105 ´ 120 cm 1918, ZG
4.  Lesní tůň olej, plátno 103 ´ 125 cm 1919, GBR
5.  Polní práce temp., lep. 72 ´ 96 cm 1921, ZG
6.  Vrch Chejnov ol., pl. 70 ´ 82 cm (1921), GBR
7.  Třetí třídou z Kladna ol., pl. 99,5 ´ 79,5 cm 1923, ZG
8.  Podžbánsko ol., pl. 143 ´ 107 cm 1925, ZG
9.  Večerní motiv ol., pl. 45 ´ 51 cm 1925, ZG
10.  Krajina akvatinta  135 ´ 175 mm 1911
11.  Měsíční noc akvatinta 155 ´ 244 mm 1911
12.  Malíř Josef Vokálek mezitinta 77 ´ 56 mm (1911)
13.  Rozsévačka, II. stádium suchá jehla 250 ´ 170 mm 1918
14.  Žně I. dřevoryt 175 ´ 137 mm 1920
15.  Děvče v šátku dřevoryt 310 ´ 230 mm (1921)
16.  Řezání vrb dřevoryt 140 ´ 92 mm (1922)
17.  Žně dřevoryt 185 ´ 210 mm 1922
18.  Rozsévačka (cyklus Matce) dřevoryt 380 ´ 298 mm 1922
19.  Ve svém království (cyklus Matce) dřevoryt 300 ´ 380 mm 1922
20.  Dvojí břímě (cyklus Matce) dřevoryt 300 ´ 377 mm 1923
21.  Na sklonku dní (cyklus Matce) dřevoryt 380 ´ 300 mm 1923
22.  Božena Němcová (cyklus České hlavy) dřevoryt 380 ´ 300 mm 1923
23.  Bedřich Smetana (cyklus České hlavy) dřevoryt 380 ´ 300 mm 1923
24.  Cikánka (cyklus České hlavy) dřevoryt 139 ´ 200 mm (1925)
     
     GBR – Galerie Benedikta Rejta u Lounech
     ZG – Západočeská galerie v Plzni
     
     Katalog vydalo Okresní muzeum a galérie v Rakovníku v nákladu 200 výtisků
     Autor textu Vlastimil Rada. Povoleno SKNV Praha o320009288
     Tisk Tiskařské závody n. p., provoz 64 Rakovník – TZ 64 11168 87