RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2945
Šárka Radová – keramika, Marie Luisa Hlobilová – art protis
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
2. května–25. června 1993
vernisáž 2. května 1993 v 10.00 h

     Jiří Seidl zahraje skladbu pro sólový fagot Reminiscence od Ivana Kurze


Šárka Radová – Plastiky v areálu jeslí, porcelán, v. 90 cm, 1983


Šárka Radová – Stěna u školy v Benešově, porcelánový obklad, 15 m, 1982


Šárka Radová – Pády, kamenina, v. 60 cm, 1988


Šárka Radová – Naděje, kamenina, v. 50 cm, 1988


Šárka Radová – Dóza, porcelán, v. 40 cm, 1989


Šárka Radová – Dóza, porcelán, v. 35 cm, 1989


Šárka Radová – Slepice, kamenina, v. 40 cm, 1989


Šárka Radová – Ptáci, kamenina, v. 50 cm, 1990


Šárka Radová – My tři, porcelán, v. 75 cm, 1990


Šárka Radová – Karlovarské prameny, porcelán, v. 80 cm, 1988


Šárka Radová – Do toho!, porcelán, v. 45 cm, 1990


Šárka Radová – Temná síla, porcelán, v. 30 cm, 1990


Šárka Radová – Kušňáci, porcelán, v. 35 cm, 1990


Šárka Radová – Šikmá plocha, porcelán, v. 20 cm, 1990


Šárka Radová – Rozhovor, porcelán, v. 30 cm, 1990


Šárka Radová – On, kamenina – porcelán, v. 150 cm, 1989


Šárka Radová – On, kamenina – porcelán, v. 150 cm, 1989
Šárka Radová
     Narodila jsem se v Praze. Po maturitě na gymnáziu jsem vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Po jejím ukončení jsem se věnovala hlavně užitkové keramice a drobné plastice. Později přibyly práce větších rozměrů, také realizace v architektuře. Vždy jsem považovala za stejně potřebnou a zajímavou „užitou“ a „volnou“ tvorbu, obě se navzájem ovlivňovaly a prolínaly, přitom rozdíly mezi nimi mizely.
     Mám několik zdrojů inspirace. Ráda se nechávám ovlivnit imaginací poezie (Bašó, Hrubín, lidové písně). Inspiruje mne nevyčerpatelná příroda. Vzrušuje mne napětí mezi živou přírodou a civilizací. Vztahy mezi lidmi, mezi člověkem a okolím, pohled shora na dialog mezi davem a jedincem mne v současnosti nejvíce zajímá.
     Porcelán jsem si zamilovala už na školní praxi v továrně. Umožňuje jemné tvarování detailů, uplatnění jasných i tlumených barev, jeho způsoby zpracování jsou rozmanité. Kameninu používám k realizaci monumentálních plastik.

     Účastnila jsem se zahraničních výstav v Mnichově, Norimberku, Hamburku, Stuttgartu, Faenze, Qualdo Tadino, Milaně, Vallauris, Madridu, Barceloně, Vídni, Stockholmu, Bernu, Budapešti, Kolíně nad Rýnem. V Československu v Karlových Varech, Mariánských Lázních, Chebu, Železném Brodě, Chrudimi, Brně a několikrát v Praze.
     Samostatné výstavy v Praze: 1974 Galerie Mladých, 1975 ÚMCH, 1976 Malá galerie Čs. spisovatele, 1977 Galerie Fronta s J. Walterovou, 1979 Výstavní síň Umění knihy, 1981 Galerie Na Újezdě, 1982 Galerie Fronta s J. a P. Radovými, 1983 Galerie Na Újezdě, 1988 Galerie Semafor, 1989 Galerie Na Můstku s J. a P. Radovými, 1991 Muzeum Strakonice, Muzeum Liberec s J. a P. Radovými, 1992 Naarden, 1993 Paříž, parlament s ART.I.UM.
     
     Zúčastnila jsem se mezinárodních keramických sympozií: 1975 v Bassano del Grappa, Itálie, 1978 v Siklósi, Maďarsko, 1980 v Bechyni ČSFR, 1988 v Karlových Varech ČSFR.
     1977 Zlatá medaile na Mezinárodní výstavě v Jablonci n. Nisou, 1982 stříbrná medaile na mezinárodní výstavě keramiky ve Vallauris, Francie.
     Členka skupiny ART.I.UM, a spolku UMĚLECKÁ BESEDA.
     
     Literatura, publikace: Peter Lane: Studio Porcelain, Great Britain 1980; České výtvarné umění v architektuře, ČSFR 1985; Růžička, Vlček: Současná keramika, ČSFR 1979; Časopisy ČSFR: Výtvarná kultura 1/82, Umění a řemesla 1/90, Glasrevue 5/74, 1/75, 6/78, 11/84, 11/88, 2/89, 2/90, Sklář a keramik 2/87; Maďarsko: Muvészet 11/78, USA: Ceramics Monthly 5/84.
     
adresa: Jaselská 32, 160 00 Praha 6-Bubeneč, tel: 32 79 306
atelier: Dělostřelecká 7, 160 00 Praha 6, tel. 32 89 84
     
     I was born in Prague. On completion of my studies at secondary school I continued at the Academy of Applied Arts in Prague. After graduating I concentrated mainly on applied ceramics and small plastics. Later on I started to work with larger objects including architectural projects. I've always attached equal importance to interesting „applied“ and „free“ creation. Both influence each other while their differences vanish.
     I have varied sources of inspiration. I love imaginative poetry and folk songs. Nature is a never ending source of inspiration for me. I'm excited by the tension between living nature and civilization, relations among people, relations between man and his environment. A view from above the dialoque between the crowd and individual interests me most at the moment.
     I fell in love with porcelain during my school practice at a porcelain factory. It enables gentle modelling of details, application of bright and soft colours while using different ways of processing the material. I use stoneware for my monumental work.
     
     Participation at exhibitions abroad: Munich, Nürenberg, Hamburg, Stuttgart, Faenza, Qualdo Tadino, Milan, Vallauris, Madrid, Barcelona, Vienna, Stockholm, Bern, Budapest, Cologne.
     Participation at exhibitions in Czechoslovakia: Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Cheb, Železný Brod, Chrudim, Brno, Prague (several exhibitions).
     Individual exhibitions in Czechoslovakia: Mladých Gallery 1974, ÚMCH 1975, Čs. spisovatel Small Gallery 1976, Fronta Gallery together with J. Walterová 1977, Umění knihy exhibition hall 1979, Na Újezdě 1981, Fronta Gallery together with J. and P. Rada 1982, Na Újezdě 1983, Semafor Gallery 1988, Na Můstku Gallery together with J. and P. Rada 1989.
     
     I took part in International ceramics symposiums: Bassano del Grappa, Italy 1975; Siklós, Hungary 1978; Bechyně, Czechoslovakia 1980; Karlovy Vary, Czechoslovakia 1988. Gold Medal at International Exhibition in Jablonec n. Nisou 1977, Silver Medal at International Exhibition of ceramics in Vallauris, France.
     I'm a member of the ART.I.UM group.
     
     Literature: Books: Peter Lane: Studio Porcelain, Great Britain 1980; Czech Art in Architecture, ČSFR 1985; Růžička, Vlček: Contemporary Ceramics, ČSFR 1979; Periodicals ČSFR: Výtvarná kultura 1/82, Umění a řemesla 1/90, Glasrevue 5/74, 1/75, 6/78, 11/84, 11/88, 2/89, 2/90, Sklář a keramik 2/87; Hungary: Muvészet 11/78, USA: Ceramics Monthly 5/84.
     
address: Jaselská 32, 160 00 Praha 6-Bubeneč, tel. 32 79 306
studio: Dělostřelecká 7, 160 00 Praha 6, tel. 32 89 84
     
     Geboren wurde ich in Prag. Nach dem Abitur am Gymnasium studierte ich an der Akademie für Angewandte Kunst in Prag und nach Beendigung des Studiums widmete ich mich in erster Linie der Gebrauchskeramik und Kleinplastiken. Später kamen dann Arbaiten von grösserem Ausmass hinzu, auch Aufträge in der Architektur. Stets habe ich die „Gebrauchs“ und „freie“ Kunst als gleich notwendig und interessant betrachtet, denn sie beeinflussen sich gegenseitig und gehen ineinander über, wobei die Unterschiede zwischen ihnen geringer werden.
     Ich habe mehrere Gluellen der Inspiration, sehr gern lasse ich mich durch imaginäre Poesie beeinflussen (Bašó, Hrubín, Volkslieder). In unermesslicher Weise kann mich die Natur beeinflussen. Mich erregt die Spannung zwischen der lebenden Natur und der Zivilisation. Die Beziehungen zwichenden Menschen, der Menschen und deren Umgebung. Der Blick von Oben auf den Dialog zwischen der Menschenmasse und der Einzelpersönlichkeit interessiert mich dabei gegnwärtig am intensivsten.
     In das Porzelan verliebte ich mich bereits während der Praxis in einem Betrieb. Es macht das Herausmodellieren der kleinsten Detaille möglich, die Anwendung auch gedämpfterer Farben, die Bearbeitung dieses Materials ist äusserst vielfältig. Gestein verwende ichlediglich zur Gestaltung von Monumentalplasiken.
     
     Meine Werke waren in Ausladsausstellungen in München zu sehen, in Nürnberg, Hamburg, Stuttgart, Faenza, Qualdo Tadino, Mailand, Vallauris, Madrid, Barcelona, Wien, Stockholm, Bern, Budapest, Köln am Rhein. In der Tschechoslovakei dann in Karlovy Vary, Mariánske Lázně, Cheb, Železný Brod, Chrudim, Brno, und mehrere Male in Prag.
     Selbständige Ausstellungen hatte ich in Prag und zwar in der Galerie Mladých 1974, 1975 ÚMCH, 1976 in der Malá Galerie Čs. spisovatele, 1977 in der Galerie Fronta zusammen mit J. Walterová, 1979 im Ausstellungssaal Umění knihy, 1981 in der Galerie Na Újezdě, 1982 in der Galerie Fronta zusammen mit J. und P. Rada, 1983 in der Galerie Na Újezdě, 1988 in der Galerie Semafor, 1989 in der Galerie Na Můstku gemeinsam mit J. und P. Rada.
     
     Ausserdem nahm ich auch an internationalen Keramikersymposien teil und zwar: 1975 in Bassano del Grappa, Italien, 1978 in Siklósi, Ungarn, 1980 in Bechyně, Tcheschoslovakai und 1988 in Karlovy Vary, Tcheschoslovakai.
     1977 errang ich die Golgmedaille der Internationalen Ausstellung in Jablonec n. N., 1082 die Silbermedaille der Internationalen Keramikausstellung in Vallauris/Frankreich.
     Ich bin Mitglied der Gruppe ART.I.UM.
     
     Die Literatur: Bücher: Peter Lane: Studio Porcelain, Great Britain 1980; Tschechische Kunst in die architektur, ČSFR 1985; Růžička, Vlček: Keramik der Gegenwart, ČSFR 1979; Zeitschriften ČSFR: Výtvarná kultura 1/82, Umění a řemesla 1/90, Glasrevue 5/74, 1/75, 6/78, 11/84, 11/88, 2/89, 2/90, Sklář a keramik 2/87; Ungaren: Muvészet 11/78, USA: Ceramics Monthly 5/84.
     
Adresse: Jaselská 32, 160 00 Praha 6-Bubeneč, tel. 32 79 306
Atelier: Delostřelecká 7, 160 00 Praha 6, tel. 32 89 84
     
     
Marie Luisa Hlobilová
     Marie Luisa Hlobilová patří mezi hrstku výtvarníků, kteří se specializovali na art protis. Tato moderní textilní technika, vzniklá u nás na počátku 60. let, má značné výhody oproti klasickému gobelínu, protože je technicky i finančně méně náročná. To je jedním z důvodů, proč se stal art protis oblíbeným doplňkem mnoha bytových interiérů.
     Art protisům se Marie Luisa Hlobilová věnuje již dvě desetiletí. Současná výstava představuje jen zlomek z bohaté produkce posledních několika let. Nevysychajícím pramenem inspirace se pro ni stala příroda a zejména přechodná období jara až podzimu, tak bohaté na barvy a inspirativní svou náladovostí. Barevné zážitky z přírody ukládá autorka do drobných barevných skic, ze kterých si pak vybírá závazné předlohy pro práci s vlněným rounem. Nejbližší jsou jí v posledním období tóny přírodní, hnědi, okry a zeleně, které navzájem kombinuje s nevšedním citem pro barevný účin celku. Postup, při kterém se rouno vrství přes sebe, umožňuje při tom docílit jemných barevných odstínů. Základní kompoziční schéma abstrahované krajiny je často akcentováno jednoduchými znaky přírody a hudby, symbolizujícími jejich vzájemné sepjetí i úlohu, kterou hraje hudba v umělčině životě.
     Vystavené akvarely a kresby jsou zajímavé jako předloha pro art protisy i jako vlastní umělecká díla, dokládající mimo jiné autorčin kreslířský talent.
Dr. Jana Kotalíková
     
Marie Luisa Hlobilová
narozena 9. 8. 1946 v Praze
studia: Střední uměleckoprůmyslová škola v Praze 3 v letech 1962–66
     
     Samostatné výstavy: 1971–79 Praha, Nymburk, Příbram, DÍLO Letná Praha, Přerov, DÍLO Hradec Králové, DÍLO České Budějovice, Veselí n. L., Čáslav, Nové Město n. M., 1982–86 Velké Meziříčí, Praha, Rožmitál p. Tř., Příbram; 1987 XXIII. Sukovy Sedlčany, DÍLO Pardubice; 1988 Špindlerův Mlýn; 1992 Jeseník; 1993 Praha
     
     Účast na kolektivních výstavách: Lausanne, Beograd, Stockholm, Oslo, Norimberk, Londýn, Kiruna, Norvigen, Vídeň, Hradec Králové, Karlovy Vary, Pardubice, Bechyně, Liberec, Nymburk, Havlíčkův Brod, Luhačovice, Brno, Gottwaldov, Litoměřice, Litomyšl, České Budějovice, Tachov, Košice, Jihlava, Ostrava, Jablonec, Dvůr Králové, Moravská Třebová, Hodonín, Olomouc, Nové Město n. M., Louny
     
     Účast na výstavách sdružení ATELIER 69: 1990 Jičín, Teplice v Č., Duchcov, 1993 Sedlčany
     
adresa: 24 Střešovická 62, Praha 6, tel. 02/312 49 97
     
1. Šárka Radová Strom života porcelán v. 110 cm 
2. Šárka Radová Duch dobré pohody porcelán v. 55 cm 
3. Šárka Radová Duch dobrých zpráv porcelán v. 50 cm 
4. Šárka Radová Duch nových myšlenek porcelán v. 65 cm 
5. Šárka Radová Duch porozumění porcelán v. 45 cm 
6. Šárka Radová Zrození Athény porcelán v. 75 cm 
7. Šárka Radová J. A. Komenský „Ráj srdce“ porcelán v. 50 cm 
8. Šárka Radová J. A. Komenský „Labyrint světa“ porcelán v. 50 cm 
9. Šárka Radová J. A. Komenský „Labyrint světa“ porcelán 45 ´ 35 ´ 20 cm 
10. Šárka Radová Do toho porcelán v. 42 cm 
11. Šárka Radová Soumrak bohů porcelán v. 60 cm 
12. Šárka Radová Překážka porcelán v. 45 cm 
13. Šárka Radová Pýcha porcelán v. 45 cm 
14. Šárka Radová J. A. Komenský a děti porcelán v. 27 cm 
15. Šárka Radová J. A. Komenský a svět porcelán v. 35 cm 
16. Marie Luisa Hlobilová Rapsodie v růžovém art protis 84 ´ 124 cm 
17. Marie Luisa Hlobilová Jižní krajina art protis 80 ´ 122 cm 
18. Marie Luisa Hlobilová Jarní nálada v Praze art protis 76 ´ 122 cm 
19. Marie Luisa Hlobilová Pražská toccata art protis 68 ´ 118 cm 
20. Marie Luisa Hlobilová Podzimní osvětlení art protis 68 ´ 122 cm 
21. Marie Luisa Hlobilová Probuzení ve žluté krajině art protis 60 ´ 115 cm 
22. Marie Luisa Hlobilová Krajina snů a slunce art protis 54 ´ 110 cm 
23. Marie Luisa Hlobilová Letní improvizace art protis 55 ´ 104 cm 
24. Marie Luisa Hlobilová Jarní píseň art protis 54 ´ 90 cm 
25. Marie Luisa Hlobilová Bertramka s ptačím zpěvem art protis 101 ´ 63 cm 
26. Marie Luisa Hlobilová Letní den art protis 103 ´ 56 cm 
27. Marie Luisa Hlobilová Setkání slunce se zemí art protis 54 ´ 78 cm 
28. Marie Luisa Hlobilová Sen o růžové zahradě art protis 56 ´ 76 cm 
29. Marie Luisa Hlobilová Setkání nebe se zemí art protis 82 ´ 50 cm 
30. Marie Luisa Hlobilová Cesta za sluncem art protis 76 ´ 55 cm 
31. Marie Luisa Hlobilová Romantická jeseň art protis 70 ´ 50 cm 
32. Marie Luisa Hlobilová Bertramka v růžovém oparu textilní miniatura 20,5 ´ 15,5 cm 
33. Marie Luisa Hlobilová Hudební motiv s Bertramkou textilní miniatura 21,5 ´ 14 cm 
34. Marie Luisa Hlobilová Zákoutí s jezírkem textilní miniatura 19 ´ 17 cm 
35. Marie Luisa Hlobilová Růžové kvítí u jezírka textilní miniatura 18,5 ´ 8,5 cm 
36. Marie Luisa Hlobilová Podvečerní Bertramka textilní miniatura 19,5 ´ 11 cm 
37. Marie Luisa Hlobilová Krajina se koupe ve slunečních paprscích textilní miniatura 18 ´ 8,5 cm 
38. Marie Luisa Hlobilová Hradčany ve svitu měsíce textilní miniatura 12 ´ 19 cm 
39. Marie Luisa Hlobilová Jarní kouzlení textilní miniatura 18,5 ´ 10,5 cm 
40. Marie Luisa Hlobilová Hudební Praha textilní miniatura 21,5 ´ 14 cm 
41. Marie Luisa Hlobilová Podzimní krajina luk a strání textilní miniatura 19 ´ 24 cm 
42. Marie Luisa Hlobilová Hradčany ve večerním ladění textilní miniatura 17 ´ 26 cm 
43. Marie Luisa Hlobilová Setkání nebe s vegetací textilní miniatura 18,5 ´ 18,5 cm 
44. Marie Luisa Hlobilová Zimní symfonie kresba 12 ´ 18 cm 
45. Marie Luisa Hlobilová Bertramka v květech kresba 11,5 ´ 15 cm 
46. Marie Luisa Hlobilová Duo zpívá na Bertramce kresba 14 ´ 20 cm 
47. Marie Luisa Hlobilová Romantická hra slunce a vln kresba 15 ´ 10 cm 
48. Marie Luisa Hlobilová Hradčany v hudebním pojetí kresba průměr 13,5 cm