RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK15
Josef a Tomáš Istlerovi
obrazy, grafika, sochy
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
5. června–3. července 1994
vernisáž 5. června 1994 v 10.00 h


Josef Istler, Kompozice, monotyp, 1988


Tomáš Istler – Torzo, glazovaná pálená hlína, v. 38 cm, 1993
Torso, glasierter gebrannter Ton, Höhe 38 cm, 1993

     Josef Istler studoval soukromě u W. Hofera v Jugoslávii. Od r. 1945 člen SVU MÁNES, člen skupiny RA, člen skupiny COBRA (Belgie a Francie). Samostatně vystavuje od r. 1946 (Mansarda, Brno) v Československu i v zahraničí (např. 1967 Galerie Bremer Bahn, 1968 Strinberg Galerie Helsinky, Galerie Melissa Lausanne, 1977 Galerie Schweinebraten Berlin, 1980 Galerie Groll Norimberg, Galerie Dialog Berlin, Silkeborg Kunstmuseum Dánsko, 1980, Galerie 2000 Fliss Paříž, 1989 retrospektivní výstava Liberec – Cheb – K. Vary – Praha (galerie Fronta), Paříž (Galerie Coke). Zúčastnil se 97 výstav českého umění v Československu a 47 v zahraničí. Je zastoupen v Národní galerii v Praze, oblastních galeriích v ČSFR, Tate Gallery Londýn, Centre G. Pompidou Paříž, Stedelijk Museum Amsterdam, musea Bochum, Berlin, Mnichov, Stockholm, Dánsko, Ženeva.

     Josef Istler studied privately under W. Hofer in Yugoslavia. Since 1945 he has been a member of the MÁNES Union of Creative Artists and a member of the RA Group and since… a member of the COBRA group (Belgium and France). He has exhibited his works individually since 1946 (Mansarda, Brno) in Czechoslovakia and abroad (for example, at the Bremer Gallery in Bahn in 1967, at the Strinberg Gallery in Helsinki and the Melissa Gallery in Lausanne in 1968, the Schweinebraten Gallery in Berlin in 1977, the Groll Gallery in Nuremberg, the Dialog Gallery in Berlin, the Silkeborg Kunstmuseum in Denmark and the 2.000 Fliss Gallery in Paris in 1980 a retrospective exhibition at Liberec – Cheb – Karlovy Vary – Prague and Paris (the Coke Gallery). He has taken part in 97 exhibitions art in Czechoslovakia and 47 abroad. He is represented in the National Gallery in Prague, the Tate Gallery in London, the G. Pompidou Centre in Paris, the Stedelijk Museum in Amsterdam, the Bochum Museum, Berlin, Munich, Stockholm, Denmark and Geneva.
     
     Josef Istler studierte privat bei W. Hofer in Jugoslawien. Seit 1945 Mitglied des Künstlervereins Mánes, Mitglied der Gruppe RA, der Gruppe COBRA (Belgien, Frankreich). Selbständige Ausstellungen seit 1946 (Mansarde Brünn) in der ČSFR und im Ausland (z. B. 1967 Galerie Bremer Bahn, 1968 Strindberg-Galerie Helsinky, Galerie Melissa Lausanne, 1977 Galerie Schweinebraten Berlin, 1980 Galerie Groll, Nürnberg, Galerie Dialog Berlin, Silkeborgmuseum Dänmark, 1980 Galerie 2000 Fliss Paris, 1989 retrospektive Ausstellung Reichenberg, Eger, Karlsbad, Prag, Paris Galerie Coke). Er beteiligte sich an 97 Ausstellungen der tschechischen Kunst in der ČSFR und an 47 im Ausland. Seine Arbeiten sind vertreten in der Nationalgalerie in Prag, in den Kreisgalerien der ČSFR, Tate Gallery London. Centre Pompidou Paris, Stedelijk Museum Amsterdam, in dem Museum in Bochum, Berlin, München, Stockholm, Dänmnark, Genf.
     
TOMÁŠ ISTLER
     Narozen 10. 10. 1947 jako syn malíře Josefa Istlera. V letech 1962–1965 vyučen uměleckým štukatérem, v letech 1966–1969 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u prof Jiřího Bradáčka. V roce 1968 půlroční stipendium ve Švýcarsku. Pravidelně se účastní kolektivních výstav. Díla v majetku Národní galerie v Praze.
     
TOMÁŠ ISTLER
     Geboren am 10. 10. 1947 in Prag. Sohn des Malers Josef Istler. 1962 bis 1965 Stukkateur – Lehre mit Abschluß an der Akademie der bildenden Künste in Prag bei Prof Jiří Bradáček. 1968 halbjähriges Stipendium in der Schweiz. Regelmäfßige Beteiligungen an Gruppenausstellungen. Werke im Besitze der Nationalgalerie in Prag.