RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2130
Norbert Jäger
sochy
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
17. září–30. října 1994
vernisáž 17. září 1994 v 10.00 h


Rozvaha, mramor Portoro, 30 cm
Besinnung, Portoro Marmor, 30 cmSkutečná iluze, mramor Drama + SS granit, 153 cm
Die wirkliche Illusion, Drama Marmor + SS Granit, 153 cmSetkání, Rosso Francia + laasský mramor na basaltu, 70 cm
Begegnung, Rosso Francia + Laaser Marmor auf Basalt, 70 cmNová smyslnost, laasský mramor, 42 cm
Neue Sinnlichkeit, Laaser Marmor, 42 cmTorso ’92, asfirský mramor, 43 cm
Torso ’92, Asfir Marmor, 43 cm

Kámen – mramor
     je pro Norberta Jägera víc než pouhá surovina: mramor žije. Má charakter, vyzařuje, je vždy jedinečný svými žílami, barvami a krystaly.
     Jägerovy plastiky vyzařují básnickou atmosféru, vnitřní klid a oduševnělost výrazu. Na jedné straně svoboda a individualita v tvůrčí interpretaci, na druhé straně citlivé a dovedné zacházení s materiálem se promítají do výtvoru, který působí svým vyváženým poměrem estetické účinností a výpovědi.
     V silně redukované formě vyjadřování zachycuje zármutek a touhu lidí a touhu po lidskosti.
     „Zkoumejte mé plastiky očima i rukama“ vybízí Jäger. „Není to jen kámen.“
     
Stein – Marmor
     ist für Norbert Jäger mehr als nur ein Rohmaterial: Marmor lebt. Er hat Charakter, Ausstrahlung, er ist immer einmalig mit seinen Schlieren, Adern, Farben und Kristallen.
     Jägers Skulpturen sind von dichter Atmosphäre, innerer Ruffe und Beseelung des Ausdrucks. Freiheit und Individualität in der Schöpferischen Interpretation einerseits sowie der sensible und gekonnte Umgang mit dem Material anderseits münden in eine ausbalancierte Spannungskorrespondenz von ästhetischer Wirkkraft und Aussage.
     In einer stark reduzierten Formsprache hält er Leiden und Sehnsucht von Menschen und Menschsein fest.
     „Studieren Sie meine Skulpturen mit Augen und Händen“ fordert Jäger auf. „Es ist nicht nur ein Stein.“
     
     Náš host německý sochař Norbert Jäger k nám přichází se svými díly díky dlouholetým přátelským stykům města Rakovníka s občany Dietzenbachu.
     Letos v létě se zúčastnil sochařského sympozia Džbán 1994 a tam jsem mohl poznat jak pracuje a snad i trochu jeho osobnost. Je velmi mladý, ale má už bohaté zkušenosti, i když se specializuje na zpracování mramorů poradil si i s opukou. Překvapil vynikajícími řemeslnickými kvalitami. Tvořil s velkým nasazením a příkladnou pracovní morálkou a s pochopením pro zvláštnosti kamene. Sochám, které vytvořil, vtiskl osobitý řád a jistou oduševnělost.
     Norbert Jäger patří k těm, kteří se nevzdávají dávného východiska sochařství, zpodobení lidské figury. Inspirují ho formy těla člověka. Stylizovaná lidská posiava převládá jako významový a výrazový prostředek ve slovníku jeho symbolické umělecké řeči.
     Sochy Norberta Jägera jsou otevřené a přístupné divákovi, vyvolávají vysloveně příjemné asociace, proto věřím, že si u nás snadno najdou přátele stejně jako jejich sympatický autor.
     
     Unser Gast der deutsche Bildhauer Norbert Jäger kommt zu uns mit seinen Werken Dank der langjährigen Freundschaftsbeziehungen der Stadt Rakovník mit den Bürgern der Stadt Dietzenbach.
     Diesen Sommer beteiligte er sich an dem Bildhauersymposium Džbán 1994 und dort konnte ich sehen, wie er arbeitet und hatte wohl auch die Gelegenheit seine Persönlichkeit ein bißchen kennenzulernen. Er ist sehr jung, hat aber reichliche Erfahrungen, auch wenn er sich auf die Bearbeitung von Marmor spezialisiert, wußte er sich auch mit dem Tonschiefer zu helfen. Er hat mit ausgezeichneten handwerklichen Oualitäten überrascht. Er bildete mit großem Einsatz und vorbildlicher Arbeitsmoral und mit einem Verständnis für die Eigentümlichkeiten des Steines. Er hat den Skulpturen, die er geschaffen hat, einen eigenartigen Rang und eine bestimmte Beseeltheit eingeprägt.
     Norbert Jäger gehort zu denen, die nicht auf den uralten Ausgangspunkt der Bildhauerkunst verzichten, das ist die Darstellung der menschlichen Figur. Ihn inspirieren die Formen des menschlichen Körpers. Die stilisierte menschliche Gestalt tritt überwiegend als Bedeutungs- und Ausdrucksmittel in seinem Wortschatz der symbolischen Künstlersprache hervor.
     Die Skulpturen von Norbert Jäger sind aufgeschlossen und dem Betrachter verständlich, sie führen ausgesprochen angenehme Assoziationen herbei, darum glaube ich, daß sie leicht bei Ihnen Freunde finden, genau so wie ihr sympathischer Autor.

Norbert Jäger Im Schloss 64832 Babenhausen –D– sochař
     19. 10. 1965 – narozen v Aschaffenburgu
     – v raném období vznikají kresby, malby, práce z hlíny a dřevěné plastiky
     1982–85 – výuka sochařskému umění ve Frankfurtu nad Mohanem
     od r. 1985 – výstavy skupinové nebo samostatné v Německu
     1985–86 – několik vyznamenání, mimo jiné i cena Spolkové republiky pro sochaře
     1987 – stipendium Carl Duisburg Society/Kolín
     – mezinárodní atelier v Carraře/Itálie
     1988 – postavení židovského pomníku v Babenhausenu
     1989 – stipendium AFS/CDS do Atlanty Georgia/U. S. A.
     1990–91 – pracovní pobyt v Kennesawu a Atlantě
     1991 – účast na putovní výstavě „Touchables 91“ v U. S. A.
     1992 – samostatná výstava v Atlantě „at Tula Group“
     1993 – otevření vlastního atelieru v zámku v Babenhausenu
     – iniciátor a organizátor „1. Babenhäuser Art Tag“
     – účast na „Touchable 93“
     1994 – pracovní pobyt v jižních Tyrolích
     – sympozium Džbán/ČR
     – „2. Babenhäuser Art Tag“
     – samostatná výstava v Rakovníku/ČR
     od r. 1987 každoročně studiní pobyt v Itálii
     
     Mnoho jeho děl se nachází v soukromých sbírkách – mezi jinými u Eltona Johna, ve veřejných budovách a v jiných institucích.
     
Norbert Jäger Im Schloss 64832 Babenhausen –D– Bildhauer
     19. 10. 1965 – geboren in Aschaffenburg
     – in frühen Jahren – Entstehung von Zeichnungen, Gemälden, Tonarbeiten und Holzskulpturen
     1982–85 – Ausbildung zum Steinbildhauer in Frankfurt am Main
     seit 1985 – Gruppen und Einzelausstellungen in Deutschland
     1985–86 – Mehrere Auszeichnungen sowie den Bundespreis für Bildhauer
     1987 – Stipendium der Carl Duisburg Society/Köln
     – internationales Atelier in Carrara/Italien
     1988 – Errichtung des Jüdischen Monuments in Babenhausen
     1989 – Stipendium der AFS/CDS nach Atlanta Georgia/U. S. A.
     1990–91 – Arbeitsaufenthalt in Kennesaw und Atlanta
     1991 – Teilnahme an der Wanderausstellung „Touchables 91“ in den U. S. A.
     1992 – Einzelausstellung in Atlanta „at Tula Group“
     1993 – Eröffnung des eigenen Ateliers im Schloss Babenhausen
     – Initiator und Organisator des „1. Babenhäuser Art Tag“
     – Teilnahme an der „Touchable 93“
     1994 – Arbeitsaufenthalt in Süd Tirol
     – Symposium Džbán/ČR
     – „2. Babenhäuser Art Tag“
     – Einzelausstellung in Rakovník/ČR
     seit 1987 järlich Studienaufenthalte in Italien
     
     Zahlreiche Werke befinden sich in privaten Sammlungen unter anderem Elton John, in öffentlichen Gebäuden und anderen Institutionen.