RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK2678
Malíři z Dietzenbachu
Rabasova galerie v Rakovníku
Wintrova síň
3.–29. září 1996
vernisáž 15. září 1996 v 9.00 h

     Slavnostní vernisáž se koná v rámci jubilejního desátého setkání měst Rakovníka a Dietzenbachu.
     Již poněkolikáté přicházíme do přímého kontaktu s dietzenbašskými, tentokrát na poli umění.
     Výtvarné neverbální způsoby projevu nám pomáhají zprostředkovat vzájemný pohled do národní kultury i bez jazykových znalostí široké veřejnosti. Na druhé straně si každý sám potichu odnáší svůj vlastní zážitek. Ostatně pokud zahrneme hudbu, architekturu nebo moderní trendy, lze tento proces považovat za kontinuální, neboť si v různé intenzitě vždy nalézá cestu přes územní hranice států.
     Jsme rádi, že můžeme demonstrovat bez obav a bez ostychu potřebu vzájemné sdílnosti. Tuto vůli tentokrát projevuje výtvarná reprezentace z Dietzenbachu srdečným pozváním do svého tvůrčího nitra. My jí za to vítáme na území královského města Rakovníka.
Mgr. Miloslav Mánek
starosta města Rakovníka
     
     Wir kommen schon wiederholt in einen direkten Kontakt mit den Dietzenbachern, diesmal auf dem Gebiet der Kunst.
     Bildende unverbale Ausdrucksarten helfen uns den gegenseitigen Einblick in die Kultur des Volkes auch ohne Sprachkenntnisse der breiten Öffentlichkeit zu vermitteln. Dem Besucher ist es ermöglicht ein einzigartiges Erlebnis zu erleben. Wie auch die Musik und Architektur und ihre modernen Trends, die sich kontinuierlich entwickeln, so auch die bildende Kunst, finden immer in verschiedener Intensität den Weg über die Grenzen der Staate. Wir sind froh, daß wir ohne Bangen und Schüchternheit den Bedarf der gegenseitigen Offenherzigkeit demonstrieren können. Diese Empfindungen offenbart diesmal die bildende Repräsentation aus Dietzenbach durch eine herzliche Einladung in ihr bildendes Innere. Wir heißen sie darum auf dem Gebiet der königlichen Stadt Rakovník herzlich willkommen.
Mgr. Miloslav Mánek
Bürgermeister der Stadt Rakovník

     Milí přátelé,
     před deseti lety, kdy představitelé našich měst podepisovali písemnou smlouvu o stycích mezi městy Dietzenbach a Rakovník, bylo zcela nepředstavitelné, aby bez souhlasu totalitní moci vystavovali v našem městě svá výtvarná díla výtvarníci ze zemí na západ od našich hranic. Po pádu železné opony v roce 1989 se mnohé změnilo a to co se nám tehdy zdálo nemožné, je dnes zcela běžná záležitost.
     Díky těmto přeměnám Vás opět můžeme srdečně přivítat v našem městě a prostřednictvím Vašich děl se můžeme přenést do míst, kde žijí naši noví přátelé, a připomenout si chvíle, které jsme s nimi v uplynulých létech ve Vašem městě a ve Vaší zemi strávili.
     Jsme upřímně rádi, že po letech uměle vytvářeného nepřátelství, které mezi naše národy vnesly totalitní systémy, se opět tyto vztahy normalizují a nově vznikající přátelství mezi občany našich měst i Váš opětovný návrat do Rabasovy galerie jsou toho jasným důkazem.
     Přejeme Vám, abyste při návštěvě našeho města našli nové náměty, které Vás budou inspirovat k vytvoření nových výtvarných děl symbolizujících nově vzniklá přátelství mezi našimi občany, městy i národy.
     Ještě jednou Vás jménem Společnosti pro mezinárodní spolupráci v Rakovníku v našem městě upřímně vítám a věřím, že Vaše výstava není poslední. Přeji Vám příjemný pobyt a děkuji Vám za aktivitu, kterou jste vynaložili při rozvoji našich nových přátelských vztahů.
František Trešl
předseda SMSR
     
     Liebe Freunde,
     vor zehn Jahren, als die Repräsentanten unserer Städte den Verschwisterungsvertrag zwischen den Städten Dietzenbach und Rakovník unterzeichneten, war völlig unvorstellbar, daß ohne eine Zustimmung der totalitären Macht bildende Künstler aus Ländern westlich von unserer Grenze ihre Kunstwerke in unserer Stadt ausstellen würden. Nach dem Falle des eisernen Vorhangs im Jahr 1989 hat sich recht viel geändert und was uns damals unmöglich vorkam, ist heute eine ganz normale Angelegenheit.
     Dank dieser Veränderungen können wir Sie wieder (diesmal ohne Zustimmung der totalitären Macht) herzlich in unserer Stadt begrüßen und durch Vermittlung Ihrer Kunstwerke können wir uns in die Orte versetzen, wo unsere neuen Freunde leben und wir können uns an die Zeiten errinnern, die wir in den letzten Jahren in Ihrer Stadt und in Ihrem Land zusammen verbracht haben.
     Wir sind aufrichtig froh, daß nach den Jahren der künstlich hervorgerufenen Feindseligkeit, die zwischen unsere Völker die totalitäre Systeme gestiftet haben, sich diese Beziehungen wieder normalisieren. Die entstehenden Freundschaften zwischen den Bürgern unserer Städte und Ihre Wiederkehr in die Rabasgalerie nach Rakovník mit Ihren Bildern bringen dafür einen klarer Beweis.
     Wir wünschen Ihnen, daß Sie beim Besuch unserer Stadt und Republik neue Themas finden, die Sie zu neuen Kunstwerken inspirieren, die die neuen Freundschaften zwischen unseren Bürgern, Städten und Völkern sybolisieren.
     Ich heiße Sie noch einmal im Namen der Gesellschaft für internationale Beziehungen Rakovník in unserer Stadt herzlich willkommen und möchte glauben, daß Ihre Ausstellung nicht die letzte ist. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Aufenthalt und danke Ihnen für Ihre Aktivität, die Sie bei der Entwicklung unserer neuen Freundschaftsbeziehungen aufgeboten haben.
František Trešl
Vorsitzende der Gesellschaft für internationale Beziehungen
     
     Rabasova galerie představuje rakovnickému publiku díla členů uměleckého spolku z Dietzenbachu, z města s nímž udržujeme partnerství v různých formách.
     Snad je to symbolické, že teprve teď po deseti letech je umožněno nejširší veřejnosti nahlédnout k našim sousedům a přátelům a poznat jejich život v plné šíři jak to umožňuje jen umění.
     V těch obrazech se soustřeďuje všechno čím dnes žijí, z jakých tradic čerpají, jaký mají vkus a co cítí. Pokusme se je číst a chápat, odměnou nám bude to nejvzácnější co může člověk od člověka očekávat – vzájemné porozumění.
Václav Zoubek
ředitel Rabasovy galerie v Rakovníku
     
     Die Rabasgalerie stellt der Rakovníker Öffentlichkeit die Kunstwerke der Mitglieder des Künstlerkreises aus Dietzenbach vor, einer Stadt mit der wir eine Partnerschaft auf verschiedenen Ebenen pflegen.
     Es ist wahrscheinlich symbolisch, daß es erst jetzt nach zehn Jahren den meisten Bürgern ermöglicht ist zu unseren Nachbaren und Freunden einen Blick zu werfen und ihr Leben in der ganzen Breite kennenzulernen, wie das nur die Kunst ermöglicht.
     In den Bildern konzentriert sich alles, was sie jetzt leben, aus welchen Traditionen sie schöpfen, welchen Geschmack sie haben und was sie fühlen. Versuchen wir sie zu lesen und begreifen, unsere Belohnung wird das kostbarste Geschenk sein, das der Mensch vom Menschen erwarten kann – das gegenseitige Verständnis.
Václav Zoubek
Direktor der Rabasgalerie in Rakovník
     
Dietzenbašský kulturní kroužek
     1983 se spojili čtyři malíři, usedlí v Dietzenbachu, do Uměleckého kroužku a zahájili pravidelné každoroční předvánoční výstavy na radnici v Dietzenbachu, které se již staly tradicí. Také v jiných městech, jako je Schwalmstadt, Zell an der Mosel a Darmstadt pořádali výstavy. Společné výstavy umělecké skupiny, ke které patřili jako první Hans Schmandt a Karl Heinz Wagner, se konaly již v roce 1965. V pozdějších letech se přidali Johannes Kraft, Günther Eppmann a v roce 1988 Claus Steffen Braun. Posledně jmenovaný opět opustil skupinu v roce 1991.
     V roce 1992 a 1993 uspořádal Vlastivědný spolek Dietzenbach výroční výstavu Uměleckého kroužku ve vlastivědném muzeu, v němž se tyto výstavy mají konat také v budoucnosti. Hans Schmandt zemřel v březnu 1993. Jako noví členové kroužku byli přijati dne 8. června 1993 paní Dr. Elisabeth Schaabová a dne 22. srpna 1994 Jürgen Höber.
     Počátkem roku 1995 přibyla jako šestá Dorita Jungová. Všichni členové vnímají přírodu stejně, ovšem toto vnímání může pochopitelně vést k rozličným výsledkům, také k surrealismu a abstrakci.
     Vedle portrétu, figurálního obrazu a zátiší dominuje zobrazování krajiny. Jak v technice, tak ve volbě témat ukazují práce těchto umělců individuální mnohotvárnost, kterou chtějí ve své výstavě představit.
     
Der Dietzenbacher Künstlerkreis
     1983 haben sich vier in Dietzenbach ansässige Maler zum Dietzenbacher Künstlerkreis zusammengeschlossen und bestritten alljährlich die zur Tradition gewordene vorweihnachtliche Ausstellung im Dietzenbacher Rathaus. Auch in anderen Städten wie Schwalmstadt, Zell an der Mosel und Darmstadt wurden Ausstellungen veranstaltet. Gemeinschaftsausstellungen einer Gruppe gab es schon seit 1965, zu der als erste Hans Schmandt und Karl Heinz Wagner zählten. In den späteren Jahren kamen Johannes Kraft, Günther Eppmann und 1988 Claus Steffen Braun hinzu. Letzterer hat 1991 die Gruppe wieder verlassen.
     1992 und 1993 veranstaltete der Dietzenbacher Heimatverein die Jahresausstellung des Künstlerkreises im Heimatmuseum, wo sie auch in Zukunft stattfinden soll. Hans Schmandt verstarb im März 1993. Als neue Mitglieder wurden Frau Dr. Elisabeth Schaab am 8. Juni 1993 und Jürgen Höber am 22. August 1994 aufgenommen.
     Als sechstes Mitglied wurde anfang 1995 Dorita Jung im Dietzenbacher Künstlerkreis aufgenommen. Allen gemeinsam ist eine sich an der Natur orientierende Auffassung, die begreiflicherweise zu verschiedenen Ergebnissen, auch zum Surrealen und zur Abstraktion, führen kann.
     Neben dem Porträt, dem figürlichen Bild und Stilleben dominiert die Landschaftsdarstellung. In der Technik wie auch in der Themenwahl zeigen die Arbeiten dieser Künstler eine individuelle Vielfalt, die sie in ihren Ausstellungen vorstellen möchten.
     
Günther EPPMANN
Limburger Strasse 35
631 28 Dietzenbach
     
     narozen 1931 v Berlíně
     1946–1951 navštěvoval až do maturity vyšší střední školu Friedricha Paulsena v Niebüllu
     1951–1955 studium malířství a užité grafiky na vysoké škole výtvarných umění v Berlíně
     1955–1964 činný v oblasti užité grafiky, v reklamních agenturách a průmyslový návrhář
     Od roku 1964 svobodné povolání v oblasti užité grafiky a malíř
     Studijní cesty do Francie, Itálie, Jugoslávie, Norska, Afriky, USA a Dálného východu
     Od roku 1968 žije v Dietzenbachu
     Od roku 1984 vyučuje na Lidové akademii umění v Dietzenbachu obory kreslení, malování a kaligrafie
     Početné výstavy v tuzemsku i zahraničí
     V roce 1986 III. cena na XI. Mezinárodním Grand Prix de peinture a l'eau in St. Maxime.
     
     geboren 1931 in Berlin
     1946–1951 Besuch der Friedrich – Paulsen – Oberschule Niebüll bis zum Abitur
     1951–1955 Studium der Malerai und Gebrauchsgrafik an der Hochschule für bildende Künste, Berlin
     1955–1964 Tätigkeit als Gebrauchsgrafiker und Formgestalter in Industrie und Werbeagenturen
     Seit 1964 selbständig tätig als Gebrauchsgrafiker und Maler
     Studienreisen nach Frankreich, Italien, Jugoslawien, Norwegen, Afrika, USA und Fernost
     Seit 1968 wohnhaft in Dietzenbach
     Seit 1984 Lehrauftrag an der Volkshochschule Dietzenbach in den Fächern Zeichnen, Malen und Kalligraphie Zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland
     1986 III. Preis beim XI. Internationalen Grand Prix de peinture a l'eau in St. Maxime.
     
Jürgen HÖBER
Götzenheiner Strasse 35
631 28 Dietzenbach
     
     narozen 1958 ve Frankfurtu n. Mohanem
     Po ukočení středoškolského vzdělání maturitou studium od r. 1980 na Vysoké škole výtvarného umění v Offenbachu, obor „vizuální komunikace“. Během studia angažmá v Hessenském rozhlase pro trikový film, v reklamních agenturách pro hromadná vystoupení a ve filmových agenturách pro multivize, videoklipy, průmyslové filmy a live shows.
     Během studia velmi významné kursy, nauka o barvě a psychologie barev u prof. Staudta, typografie u prof. Schmidta a trikový film u prof. Erlitze (Hess. rozhlas). Výsledkem bylo vícero studentských společných výstav – mezi jinými i v Klingspormuzeu v Offenbachu.
     V r. 1984 dokončil studium návrháře diplomovou prací – kresleným filmem ve stylu Walta Disneye. Do té doby bydlel ve Frankfurtu, potom 6 let v Neu – Isenburgu.
     Mimo mnoha soukromých vernisáží měl pravidelné výstavy v rámci Spolku výtvarných umělců (BBK) ve Frankfurtu.
     Od roku 1987 samostatný grafik – návrhář a malíř.
     Od vánoc 1992 bydlí v Dietzenbachu.
     V roce 1994 vstupuje do dietzenbašského uměleckého kroužku.
     
     geboren 1958 in Frankfurt am Main
     Nach abgeschlossener Schulausbildung (Abitur) Studium von 1980 an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach den Fachbereich „Visuelle Kommunikation“. Während des Studiums freie Engagements im Hessischen Rundfunk für Trickfilm, in Werbeagenturen für Massegestaltung und in Filmagenturen für Multivisionen, Videoclips, Industriefilme und Live Shows.
     Sehr bedeutungsvolle Kurse innerhalb des Studiums, Farbenlehre und Farbpsychologie bei Prof. Staudt, Typografie bei Prof. Schmidt und Trickfilm bei Prof. Erlitz (Hess. Rundfunk). Resultierend waren mehrere Studentische Gemeinschaftsausstellungen – u.a. im Klingspormuseum zu Offenbach.
     1984 Diplomabschluss als Designer mit einem Zeichentrickfilm im Stile Walt Disneys. Wohnhaft bis dahin in Frankfurt, danach 6 Jahre in Neu- Isenburg.
     Neben vielen Privatvernissagen, regelmässige Ausstellungen im Rahmen des Berufsverbandes Bildender Künstler (BBK) Frankfurt.
     Von 1987 an selbständiger Grafik – Designer und Maler.
     Weihnachten 1992 ansässig in Dietzenbach.
     1994 Beitritt zum Dietzenbacher Künstlerkreis.
     
Dorita JUNG
Lindenstr. 35
631 28 Dietzenbach
     
Johannes KRAFT
Gallische Strasse 1
631 28 Dietzenbach
     
     narozen 1922 v Riebelsdorfu, Schwalm Ederkreis
     1947 do 1950 studium na státní škole pro řemesla a umění u prof. Niemanna a Georga Paula Heyducka.
     Od roku 1953–1985 zaměstnám u města Frankfurtu jako technický kreslič.
     1957–1960 studuje Städelovu večerní školu ve Frankfurtu u Waltera Hergenhahna.
     Od roku 1962 člen Svazu výtvarných umělců ve Frankfurtu a od roku 1983 ve dietzenbašském uměleckém kroužku.
     Samostatné výstavy: 1978 Galerie Wagner v Dietzenbachu, 1996 Bürgerhaus Dietzenbach. Účast na výstavách: Frankfurt, Darmstadt, Schwalmstadt, Zell an der Mosel, Arnsburg, Dietzenbach a Rakovník.
     Prodaná díla: země Hessensko, město Frankfurt a město Dietzenbach, jakož i soukromníci.
     
     geb. 1922 in Riebelsdorf, Schwalm Ederkreis.
     1947 bis 1950 Studium an der Staatlichen Schule für Handwerk und Kunst bei Prof. Niemann und Georg Paul Heyduck.
     Von 1953–1985 Angestellter bei der Stadt Frankfurt als technischer Zeichner.
     1957–1960 Besuch der Städelabendschule in Frankfurt bei Walter Hergenhahn.
     Seit 1962 Mitglied des Berufsverbandes bildender Künstler in Frankfurt und ab 1983 im Dietzenbacher Künstlerkreis.
     Einzelausstellungen: 1978 Galerie Wagner in Dietzenbach, 1996 Bürgerhaus Dietzenbach Beteiligung an Ausstellungen: Frankfurt Darmstadt, Schwalmstadt, Zell an der Mosel, Arnsburg, Dietzenbach und Rakovnik.
     Ankäufe: Land Hessen, Stadt Frankfurt und Stadt Dietzenbach sowie Privat.
     
Elisabeth SCHAAB
Fuldaer Strasse 17
631 28 Dietzenbach
     
     narozena 1937 v Salzwedel/Altm.
     Intenzivní výuka kreslení a malování od 1951–1954
     1955 studium medicíny, od roku 1970 praxe dermatoložky ve Frankfurtu. Od roku 1976 se její soukromý život soustředil na Dietzenbach.
     1984 opětné studium kreslení a akvarelu, od 1988 výuka v olejomalbě u Rene Martina,
     od 1990 další vzdělávání v olejomalbě a akrylové malbě, jakož i kreslení aktů na akademii ve Frankfurtu u prof. R. Freunda, Dr. M. Ayssena-Crewetta, nakonec u Maniewskiho. Ukončení studia po šesti semestrech diplomem. Od r. 1993 členka dietzenbašského uměleckého kroužku.
     Účast na výstavách od roku 1987 v Hugenottenhalle v Neu-Isenburgu a od r. 1993 v Dietzenbachu na radnici a ve vlastivědném muzeu a 1994 a 1995 ve Frankfurtu.
     
     geboren 1937 in Salzwedel/Altm. intensiver Zeichen – und Malunterricht von 1951–1954
     1955 Medizinstudium, seit 1970 Hautarztpraxis in Frankfurt. Seit 1976 privater Lebensmittelpunkt in Dietzenbach.
     1984 Wiederaufnahme des Zeichen – und Aquarellunterricht, ab 1988 Unterricht in Ölmalerei bei Rene Martin,
     ab 1990 Weiterbildung in Öl – und Acrylmalerei, sowie Aktzeichnen an der Frankfurter Malakademie bei Prof. R. Freund, Dr. M. Ayssen – Crewett, zuletzt bei Maniewski. Abschluss nach sechssemestrigem Studium mit Diplom. Seit 1993 Mitglied im Dietzenbacher Künstlerkreis.
     Beteiligung an Ausstellungen seit 1987 in der Hugonottenhalle in Neu-Isenburg und seit 1993 in Dietzenbach im Rathaus und Heimatmuseum und 1994 und 1995 in Frankfurt.
     
Karl Heinz WAGNER
Schäfergasse 16
631 28 Dietzenbach
     
     narozen 1925 v Chomutově (v Sudetech)
     Po obecné a měšťanské škole, učení a tovaryšská léta u malířů kostelů bratří Hennlichů v Chomutově.
     V r. 1946 se vystěhoval do Schwanebecku u Halberstadtu. Po pobytu v Halsdorfu a v Hertingshausenu v okrese Marburg/L. od 1950 do 1954 se přestěhoval do Offenbachu/M. a od roku 1964 žije v Dietzenbachu.
     V r. 1947 a 1949 výuka kreslení u Heinze Rammelta v Oscherslebenu a 1958 a 1959 tři semestry večerní školy na Städelově škole, Státní vysoká škola výtvarného umění ve Frankfurtu/M. u Waltera Hergenhahna. Je členem ve Svazu výtvarných umělců ve Frankfurtu/M., ve Frankfurtském uměleckém klubu, v Esslingerském uměleckém cechu, od 1982 do 1988 první předseda ve Spolku pro svobodné a užité umění Darmstadt.
     Od roku 1979–1984 docent na Lidové akademii Dietzenbach.
     Výstavy v mnoha velkoměstech, mezi jinými i v Paříži. Účast na výstavách v Limě (Peru), Neapoli, Miláně, Monte Carlu, jakož i v mnoha německých velkoměstech.
     Jeho práce jsou v majetku spolkové země Hessenska a měst Frankfurtu, Offenbachu a Dietzenbachu, jakož i muzeí a mnoha soukromých sbírek.
     1978 cena okresu Offenbach/M. za kulturu
     1984 čestný dopis a čestný odznak rodného okresu Chomutova.
     1985 cena města Dietzenbachu za kulturu
     1985 medaile Adalberta Stiftera Sudetoněmeckého Landsmannschaftu
     1988 cena studijní cesty Heussenstammské nadace od města Frankfurtu/n. Mohanem
     Několik zlatých medailí a plaket při mezinárodních výstavách.
     
     geboren 1925 in Komotau (Sudetenland)
     Nach Volks – und Bürgerschule, Lehr – und Gesellenjahre bei den Kirchenmalern Brüder Hennlich in Komotau.
     1946 ausgesiedelt nach Schwanebeck bei Halberstadt. Nach einem Aufenthalt von 1950–1954 in Halsdorf und Hertingshausen im Kreis Marburg/L., Übersiedlung nach Offenbach/M. und seit 1964 in Dietzenbach ansässig.
     1947 und 1949 Zeichenunterricht bei Heinz Rammelt in Oschersleben und 1958 und 1959 drei Semester Abendschule an der Städelschule, Staatliche Hochschule für Bildende Künste in Frankfurt/M. bei Walter Hergenhahn. Mitglied im Berufsvarband Bildender Kunst in Frankfurt/M., im Frankfurter Künstlerclub, der Esslinger Künstlergilde, von 1982 bis 1988 erster Vorsitzender im Bund für freie und angewandte Kunst Darmstadt.
     Von 1970–1984 Dozent an der Volkshochschule Dietzenbach.
     Ausstellungen in vielen Grosstädten unter anderem Paris. Beteiligungen an Ausstellungen in Lima (Peru), Neapel, Mailand, Monte Carlo sowie in vielen deutschen Grosstädten.
     Arbeiten im Besitz des Landes Hessen und der Städte Frankfurt, Offenbach und Dietzenbach sowie Museen und zahlreichen privaten Sammlungen.
     1978 Kulturpreis des Kreises Offenbach/M.
     1984 Ehrenbrief und Ehrenzeichen des Heimatkreises Komotau.
     1985 Kulturpreis der Stadt Dietzenbach
     1985 Adalbert-Stifter-Medaille der Sudetendeutschen Landsmannschaft
     1988 Studienfahrtpreis der Heussenstamm-Stiftung von der Stadt Frankfurt/Main
     Mehrere Goldmedaillen und Plaketten bei Internationalen Ausstellungen.
     
1. Günther Eppmann Myší věž v Bingenu n. Rýnem akvarel 50 ´ 70 cm 
2. Günther Eppmann Chr. Albrechts – Koog, severní Frísko akvarel 50 ´ 70 cm 
3. Günther Eppmann Würzburg akvarel 50 ´ 70 cm 
4. Günther Eppmann Röllshausen akvarel 50 ´ 70 cm 
5. Jürgen Höber Fantom opery akryl na kartonu 50 ´ 49 cm 1990
6. Jürgen Höber Velká lázeň olej na plátně 40 ´ 75 cm 1985
7. Jürgen Höber Malá lázeň olej na plátně 30 ´ 40 cm 1985
8. Jürgen Höber Portrét ženy pastelová křída na ingresu 48 ´ 63 cm 1985
9. Jürgen Höber Holubice míru olej/akryl na kartonu 30 ´ 30 cm 1985
10. Dorita Jung Bez názvu akryl na dřevovláknité desce 70 ´ 80 cm 1996
11. Dorita Jung Školní ulice ve Frankfurtu-Sachsenhausenu akvarel 60 ´ 80 cm 1995
12. Dorita Jung Selký dvůr v Dietzenbachu akvarel 60 ´ 50 cm 1995
13. Dorita Jung Východ v hostinci „Krone“ akvarel 60 ´ 50 cm 1995
14. Johannes Kraft Park na podzim olej 60 ´ 80 cm 1996
15. Johannes Kraft Lesnatá krajina pozdního podzimu olej 60 ´ 80 cm 1996
16. Johannes Kraft Lesní cesta olej 60 ´ 80 cm 1994
17. Johannes Kraft Vznik a zánik olej 60 ´ 80 cm 1996
18. Elisabeth Schaab Taormina kombinovaná technika (akryl, lazura) 55 ´ 75 cm 1995
19. Elisabeth Schaab Zima olej na plátně 70 ´ 60 cm 1995
20. Elisabeth Schaab Kameny a voda kombinovaná technika, (akryl, písek, olej) 70 ´ 90 cm 1993
21. Elisabeth Schaab Rudá skála kombinovaná technika, (akryl, písek, olej) 70 ´ 90 cm 1993
22. Karl Heinz Wagner U golfu rozptyl a olej 100 ´ 100 cm 1991
23. Karl Heinz Wagner Abstrakce 1/92 rozptyl a olej 100 ´ 100 cm 
24. Karl Heinz Wagner Abstrakce 2/92 rozptyl a olej 100 ´ 100 cm 
25. Karl Heinz Wagner Abstrakce 1/93 ofsetová barva 105 ´ 75 cm 1993
26. Karl Heinz Wagner Abstrakce 2/93 ofsetová barva 105 ´ 75 cm 1993
27. Karl Heinz Wagner Zeď domu a stromy ofsetová barva 100 ´ 71 cm 1993
28. Karl Heinz Wagner Abstrakce s květinami ofsetová barva 100 ´ 71 cm 1993
29. Karl Heinz Wagner Calpe (Španělsko) ofsetová barva 63 ´ 45 cm 1993
30. Karl Heinz Wagner Dům se starou zdí v Xanthi ofsetová barva 63 ´ 45 cm 1993
31. Karl Heinz Wagner Stromy v Hammamet (Tunisko) ofsetová barva 56 ´ 70 cm 1993
32. Karl Heinz Wagner Ve starém městě Xanthi ofsetová barva 63 ´ 45 cm 1993
33. Karl Heinz Wagner Domy s bílou zdí ofsetová barva 60 ´ 72 cm 1993
34. Karl Heinz Wagner Sömmerda (Durinsko) ofsetová barva 55 ´ 68 cm 1993
35. Karl Heinz Wagner U městské studny v Dietzenbachu olej 68 ´ 58 cm 1996
36. Karl Heinz Wagner Vlastní podobizna olej 70 ´ 60 cm 1995
     
1. Günther Eppmann Mäuseturm in Bingen a. Rhein Aquarell 50 ´ 70 cm 
2. Günther Eppmann Chr. Albrechts – Koog, Nordfriesland Aquarell 50 ´ 70 cm 
3. Günther Eppmann Würzburg Aquarell 50 ´ 70 cm 
4. Günther Eppmann Röllshausen Aquarell 50 ´ 70 cm 
5. Jürgen Höber Phantom of the opera Acryl auf Karton 50 ´ 49 cm 1990
6. Jürgen Höber Grosses Bad Öl auf Leinwand 40 ´ 75 cm 1985
7. Jürgen Höber Kleines Bad Öl auf Leinwand 30 ´ 40 cm 1985
8. Jürgen Höber Frauenportrait Pastellkreide auf Ingres 48 ´ 63 cm 1985
9. Jürgen Höber Die Friedenstaube Öl/Acryl auf Nessel 30 ´ 30 cm 1985
10. Dorita Jung Ohne Titel Acryl auf Hartfaser 70 ´ 80 cm 1996
11. Dorita Jung Schulstrasse in Frankfurt-Sachsenhausen Aquarell 60 ´ 80 cm 1995
12. Dorita Jung Bauernhof in Dietzenbach Aquarell 60 ´ 50 cm 1995
13. Dorita Jung Aufgang im Gasthaus „Krone“ Aquarell 60 ´ 50 cm 1995
14. Johannes Kraft Park im Herbst Öl 60 ´ 80 cm 1996
15. Johannes Kraft Waldlandschaft im Spätherbst Öl 60 ´ 80 cm 1996
16. Johannes Kraft Waldweg Öl 60 ´ 80 cm 1994
17. Johannes Kraft Werden und Vergehen Öl 60 ´ 80 cm 1996
18. Elisabeth Schaab Taormina Mischtech. (Acryl, Lasur) 55 ´ 75 cm 1995
19. Elisabeth Schaab Winter Oel a. Leinwand 70 ´ 60 cm 1995
20. Elisabeth Schaab Steine und Wasser Mischtech. (Acryl, Sand, Oel) 70 ´ 90 cm 1993
21. Elisabeth Schaab Rotes Gestein Mischtech. (Acryl, Sand, Oel) 70 ´ 90 cm 1993
22. Karl Heinz Wagner Am Golf Dispersion und Öl 100 ´ 100 cm 1991
23. Karl Heinz Wagner Abstraktion 1/92 Dispersion und Öl 100 ´ 100 cm 
24. Karl Heinz Wagner Abstraktion 2/92 Dispersion und Öl 100 ´ 100 cm 
25. Karl Heinz Wagner Abstraktion 1/93 Offsetfarbe 105 ´ 75 cm 1993
26. Karl Heinz Wagner Abstraktion 2/93 Offsetfarbe 105 ´ 75 cm 1993
27. Karl Heinz Wagner Hauswand u, Bäume Offsetfarbe 100 ´ 71 cm 1993
28. Karl Heinz Wagner Abstraktion m. Blumen Offsetfarbe 100 ´ 71 cm 1993
29. Karl Heinz Wagner Calpe (Spanien) Offsetfarbe 63 ´ 45 cm 1993
30. Karl Heinz Wagner Haus mit alter Mauer in Xanthi Offsetfarbe 63 ´ 45 cm 1993
31. Karl Heinz Wagner Bäume in Hammamet (Tunes.) Offsetfarbe 56 ´ 70 cm 1993
32. Karl Heinz Wagner In der Altstadt von Xanthi Offsetfarbe 63 ´ 45 cm 1993
33. Karl Heinz Wagner Häuser mit weisser Mauer Offsetfarbe 60 ´ 72 cm 1993
34. Karl Heinz Wagner Sömmerda (Thüringen) Offsetfarbe 55 ´ 68 cm 1993
35. Karl Heinz Wagner Am Stadtbrunnen in D. Öl 68 ´ 58 cm 1996
36. Karl Heinz Wagner Selbstbildnis Öl 70 ´ 60 cm 1995