RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK18
Rakovník – město na přelomu tisíciletí I.
stavební dokumentace
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síň na radnici
7. července–6. září 1998


RAKOVNÍK
město na konci druhého tisíciletí
     
     Každá ulice, náměstí, dům, každý kámen v jeho zdech je svědkem mnoha událostí v životě našeho města.
     Rakovník má dějiny soustavně psané v knihách a na listinách šest století, další tři století dosvědčují pozůstatky ukryté v zemi a zdech jeho domů. Stavby a jejich vzájemné uspořádání vypovídají o životě našich předků a konečně i nás samotných více, než lze vyjádřit slovy.
     Až do konce devatenáctého věku bylo zvykem ke stavbě nových domů používat materiál ze stavení předcházejících, tak kolovaly stejné kameny městem po staletí. Když dosloužily, pak jim zarovnali nějakou nedalekou prohlubeň.
     Dnešní stavebníci nejraději pracují z nového, a tak staré město nenávratně mizí v roklích čím dál vzdálenějších.
     Nejen hmota, i formy domů se proměňují podle našich potřeb a tak přidávají generace svůj díl k společnému dědictví. Přelom tisíciletí je dobrá příležitost k jakési inventuře.
     Rabasova galerie se rozhodla zaznamenat a popsat vzhled Rakovníka, dům po domu. A nejen to, pokusí se soustředit zprávy o genezi toho kterého objektu. Než bude katalog vydán – nabízíme Vám na této výstavě několik ukázek pramenů, ze kterých čerpáme.

Za poskytnutí exponátů a spolupráci na výstavě děkujeme:
     stavebnímu odboru Městského úřadu v Rakovníku,
     Státnímu okresnímu archívu v Rakovníku,
     Okresnímu muzeu v Rakovníku,
     oddělení kultury, RRR, Okresního úřadu v Rakovníku
     arch. Aleši Roučkovi, ing. Evě Volfové, Ladislavu Hendrychovi.
     Zvláštní dík patří panu prof. Jaroslavu Čechovi za informace o osudech rakovnických domů ve století XV. a XVI.