RABASOVA GALERIE RAKOVNÍK37
Jan Smetana
kresby
Rabasova galerie v Rakovníku
Výstavní síně RG
24. září–1. listopadu 1998
vernisáž 24. září 1998 v 16.00 h
Kresbami Jana Smetany
     z posledních let si připomínáme osobnost umělce, který neopakovatelným způsobem naplnil svůj život (1918–1998) tvorbou. Zrcadlí se v ní pocity člověka neklidné doby druhé poloviny našeho století. Ze studií profesury kreslení na Českém vysokém učení technickém vytrhly pražského rodáka hrůzné události, jež přinesla okupace našich zemí nacistickými usurpátory. Patřil mezi studenty, kteří byli po násilném uzavření českých vysokých škol zavlečeni do koncentračního tábora. Když se ještě za války mohl vrátit domů, představil se navzdory stísněným poměrům jako překvapivě zralý malíř a grafik. Jeho tvůrčí zrání urychlily jistě životní zkušenosti. Rozhodující byla však jeho vůle, zasvětit život umění, jímž chtěl odpovědět rozkolísanému času i sám sobě. Předpokladem ke splnění cíle byl jak Smetanův vyhraněný intelekt, tak básnivý vztah ke skutečnosti. Za jejími stíny nacházel díky obraznému myšlení především její zázračné podoby. Navykl si na pracovní kázeň a šíři jeho rozhledu v oblasti výtvarné, literární i hudební pomohlo kulturní prostředí rodiny, v níž vyrůstal. Touha po poznání ho přivedla ke znalosti vrstev uměleckého dědictví, jež ho formovalo, orientováno zvlášť na hodnoty avantgardní moderny Pařížské školy, aniž by se vzdával podnětů z výtvarné tradice rodné země, z níž se rád odvolával na poučení z malby K. Purkyně a B. Kubišty. Toto duchovní zázemí se natrvalo stalo páteří jeho tvůrčího života. Zařadil se jako jeden z nejmladších do společenství Skupiny 42, která programově objevovala dosud pomíjenou poetiku civilizací proměňovaného města v obrazech, verších i fotografiích. Celoživotně byl spojen se spolkem Umělecká beseda, blízkým mu názorovou tolerancí, na jehož obnovení po roce 1989 se podílel.
     Po válce dělil svůj čas mezi intenzivní práci v ateliéru a výchovu mladých umělců, zprvu na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity, posléze na pražské Akademii výtvarných umění. Studentům věnoval nezištně své vědomosti a malířské zkušenosti. V obdobích, kdy dogmatické teorie zploštovaly a ochuzovaly studium, byla jeho škola oázou svobodného projevu. Znal jeho cenu, neboť se sám z podobných nebezpečí vymanil. Od závěru 50. let se jeho projev znovu rozvinul do šíře, jíž mu dovolovalo využití soudobých výrazových prostředků. Smetanova malba od tehdy žila natrvalo z pocitů, jež vyvolávaly vjemy přírody. Inspirovaly ho její proměny ve věčném koloběhu rození a zanikání flory a fauny až po zahlížení do nekonečna vesmíru. Vzal na sebe ochotně břemeno zpodobovat ono stále přítomné zázračno života, jež probíhá kolem člověka a jež se obráží v jeho duši. Umělecký úkol, který si předsevzal, plnil bezezbytku, přestože v posledním desetiletí musel vzdorovat nemoci, kterou před přáteli tajll.
     Soustředěn k obrazům, připravoval si jejich podoby v kresbách, jimž časem propůjčil samostatnost paralely svého tvůrčího projevu. Zaujat bezprostředností záznamu představ prohluboval v kresbách pojetí motivů, v nichž objevoval jak nové možnosti jejich výpovědi, tak svěžest lineárního rytmu i vztahu světel a stínů. Kresby jsou nedílnou součástí jeho díla, koncepcí blízké skladbám komorní hudby. Nikdo z přátel i ctitelů jeho umění nechtěl věřit jeho skonu v roce blížících se osmdesátin. Jan Smetana zůstává nezapomenutelnou osobností českého umění. Svědectví díla přetrvává v čase díky poetice autorova vidění i ušlechtilostí projevu.
Jiří Šetlík

ŽIVOTOPISNÁ DATA
     1918 3. října se narodil v Praze
     1936 začátek studia výtvarné výchovy na fakultě architektury při ČVUT v Praze (profesoři: O. Blažíček, K. Pokorný, C. Bouda)
     1937 první cesta do Paříže
     1939 17. listopadu zatčen gestapem a 5 měsíců vězněn v koncentračním táboře v Sachsenhausenu
     1940 působí jako učitel kreslení na gymnáziu v Ostrovní ulici v Praze, první setkání s umělci, kteří se později podíleli na společné tvůrčí aktivitě Skupiny 42
     1941 studuje na Uměleckoprůmyslové škole (prof. A. Strnadel)
     1942 založení Skupiny 42, na jejíž aktivitě se podílejí výtvarní umělci, básníci a teoretici
     1943 první společná výstava Skupiny 42 v Nové Pace, stává se členem výtvarného odboru Umělecké besedy
     1945 dokončuje svá vysokoškolská studia, působí jako odborný asistent na pedagogické fakultě UK (u prof. M. Salcmana) stává se členem SČUG Hollar
     1945 výstava kreseb Skupiny 42 v Pošově galerii v Praze
     1946 pobyt v Paříži
     1946 výstava skupiny 42 v Domě umění v Brně a v Bratislavě
     1948 první samostatná výstava v Topičově salonu v Praze (texty v katalogu J. Kotalík, O. Mrkvička)
     1949 studijní pobyt v Itálii
     1950 samostatná výstava v Alšově síni Umělecké besedy v Praze
     1955 pobyt v Indonésii, na Jávě a Bali
     1958 členem tvůrčí Skupiny 58
     1963 retrospektivní výstava Skupiny 42, Mánes v Praze, Dům umění v Brně
     1964 studijní pobyt v Itálii
     1965 samostatná výstava v Galerii umění v Karlových Varech
     1966 samostatná výstava v Nové síni v Praze
     1967 vedoucím ateliéru pro figurální a krajinářskou malbu na Akademii výtvarných umění v Praze, studijní pobyt v Alžíru a Paříži, samostatná výstava v Galerii umění v Olomouci
     1967 výstava „Kresby členů skupiny 42“ v Galerii umění ve Zlíně
     1968 jmenován řádným profesorem AVU v Praze
     1969 samostatná výstava v Nové síni v Praze
     1969 samostatná výstava v galerii Charlotenburg v Kodani, Dánsko a v galerii IBSBO v Silkeborgu, Dánsko
     1970 samostatná výstava v galerii Mahlerstrasse ve Vídni, Rakousko výstava „Skupina 42 dnes“ v Nové síni v Praze
     1973 jmenován vedoucím malířské katedry na AVU v Praze
     1977 samostatná výstava v galerii Colombo v Luganu, Švýcarsko
     1977 samostatná výstava v galerii Parnas v Göteborgu, Švédsko
     1978 samostatná výstava v Galerii výtvarného umění v Roudnici n. L. a v Domě pánů z Kunštátu v Brně, samostatná výstava v galerii Baukunst v Kolíně n. R., Německo
     1979 výstava „Jan Smetana, výběr z díla 1941–1978“ v Galerii V. Špály v Praze, v Krajském muzeu v Olomouci a v Oblastní galerii v Jihlavě
     1981 samostatná výstava v galerii Platýz v Praze
     1982 souborná výstava „Jan Smetana – výběr z díla 1941–1981“ v Galerii umění v Karlových Varech, v Galerii výtvarného umění v Chebu a v Západočeské galerii v Plzni (texty J. Kotalík, B. Hrabal)
     1983 výstava „Jan Smetana, výběr z malířského a grafického díla 1942–1948“ v Rabasově galerii v Rakovníku
     1983 ukončil své pedagogické působení na AVU v Praze
     1987 vychází monografie „Jan Smetana“ PhDr. Evy Petrové, Odeon
     1989 samostatná výstava v Mánesu v Praze (texty J. Kotalík, B. Hrabal)
     1994 výstava „Jan Smetana – Kresby“ v Galerii moderního umění v Hradci Králové, Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě a v Grafické sbírce Národní galerie v Praze (Eva Neumannová – koncepce, text)
     1998 6. dubna zemřel v Praze, výstava kreseb Trigon gallery – Praha
     
1.  Kompozice barevná tuš, pastel 45 ´ 31 cm 1964
2.  Kompozice barevná tuš, bronz 62 ´ 45 cm 1967
3.  Studie 1/68 akvarel 45 ´ 62 cm 1968
4.  Kompozice tuš 62 ´ 45 cm 1970
5.  Kompozice kvaš, tuš 62 ´ 45 cm 1971
6.  Studie 1/71 tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1971
7.  Studie 1/72 tuš, akvarel 62 ´ 45 cm 1972
8.  Studie 41 tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1973
9.  Studie 32 tuše, tuha 62 ´ 41 cm 1975
10.  Kompozice pastel, tuš 62 ´ 45 cm 1975
11.  Studie tuš, pastel 62 ´ 45 cm 1975
12.  Kompozice tuš, akvarel 62 ´ 45 cm 1976
13.  Kompozice tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1976
14.  Studie 33 barevná tuš, pastel 62 ´ 45 cm 1976
15.  Studie 43 tuše, pastel 62 ´ 45 cm 1978
16.  Kompozice barevný inkoust 62 ´ 45 cm 1979
17.  Kompozice tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1979
18.  Kompozice tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1980
19.  Studie 2/80 tuše, akvarel 30 ´ 41 cm 1980
20.  Studie 3/80 tuše, akvarel, pastel 41 ´ 30 cm 1980
21.  Studie 4/80 tuš, akvarel, pastel 45 ´ 31 cm 1980
22.  Studie 5/80 tuš, akvarel, pastel 31 ´ 45 cm 1980
23.  Studie 1/81 tužka, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1981
24.  Studie 1/83 tuha, pastel, tuš, akvarel 62 ´ 45 cm 1983
25.  Studie 1/84 tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1984
26.  Konstelace koláž (frotáž, barevné papíry) 62 ´ 45 cm 1985
27.  Studie 44 tuš, akvarel 62 ´ 45 cm 1985
28.  Studie 1/85 tuš, akvarel 62 ´ 45 cm 1985
29.  Studie 2/85 tuš, pastel 62 ´ 45 cm 1985
30.  Studie 3/85 tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1985
31.  Studie 4/85 tuš, pastel 62 ´ 45 cm 1985
32.  Kompozice pastel, tuš 62 ´ 45 cm 1986
33.  Studie 47 tuš, akvarel 62 ´ 45 cm 1987
34.  Studie 4/87 tuš, akvarel, pastel 62 ´ 45 cm 1987
35.  Kompozice 1 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1990
36.  Kompozice 2 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1991
37.  Kompozice 3 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1993
38.  Kompozice 4 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1993
39.  Kompozice 5 akvarel 51 ´ 37 cm 1993
40.  Kompozice 6 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1993
41.  Kompozice 7 barevné tuše, pastel 51 ´ 37 cm 1993
42.  Kompozice 8 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1993
43.  Kompozice 9 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1993
44.  Kompozice 10 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1993
45.  Kompozice 11 sepie 51 ´ 37 cm 1994
46.  Kompozice 12 akvarel 51 ´ 37 cm 1994
47.  Kompozice 13 akvarel 51 ´ 37 cm 1994
48.  Kompozice 14 akvarel 51 ´ 37 cm 1994
49.  Kompozice 15 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1994
50.  Kompozice 16 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1994
51.  Kompozice 17 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1994
52.  Kompozice 18 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1994
53.  Kompozice 19 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1995
54.  Kompozice 20 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1995
55.  Kompozice 21 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1995
56.  Kompozice 22 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1995
57.  Kompozice 23 barevné tuše 51 ´ 37 cm 1995
58.  Kompozice 24 tuš 51 ´ 37 cm 1996
59.  Kompozice 25 tuš 51 ´ 37 cm 1996
60.  Kompozice 26 lavírovaná tuš 51 ´ 37 cm 1996
61.  Kompozice 27 tuha, tuš 53 ´ 37 cm 1997
62.  Kompozice 28 tuha, tuš 53 ´ 37 cm 1997
63.  Kompozice 29 tuha, tuš 53 ´ 37 cm 1997
64.  Kompozice 30 tuha, tuš 53 ´ 37 cm 1997
65.  Kompozice 31 tuha, tuš 53 ´ 37 cm 1998
66.  Kompozice 32 tuha, tuš 53 ´ 37 cm 1998