Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Alena Škoudlínová Pøírodní park Džbán
Katalog vydanch publikac v roce 1998
RABASOVA GALERIE RAKOVNK77
Alena Škoudlínová
Pøírodní park Džbán
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15    Pøírodní park Džbán, o rozloze 416 km2, byl vyhlášen v roce 1994. Leží na území okresù Louny, Kladno a Rakovník.
    Džbán je tabulová plošina vyzdvižená tektonickými pohyby nad okolí, která se uklání smìrem k severu. Erozí je rozèlenìna na øadu úzkých vrchù, plošin a høbetù. Pøechody z údolí do plošin èi høbetù èasto chybí a vytváøejí se zde prudké útesové zlomy rùzné výšky, typické bíle svítící, kolmé opukové stìny, které jsou nazývány „bílé stránì“. Džbán z pohledu od jihu pùsobí jako horské pásmo, aèkoli jeho vrcholy sotva pøesahují výšku 600 metrù nad moøem. Na východì Džbán pøechází v rozsáhlé plošiny Kladenska.
    Krajina Džbánu je svérázná, pøevážnì zalesnìné plošiny jsou rozbrázdìné sítí údolí a údolíèek, ve kterých svítí mezi zelenými poli, loukami a lesíky èervená barva ornice. Obraz zpestøují vysoké kontury chmelnic. V lesnatých údolích s mokøady a rybníèky najdeme mnohdy velmi rozmanitou kvìtenu. Území Džbánu je pøírodní oázou uprostøed bezlesých rovin. Jen na jihovýchodì s ním sousedí rozlehlá lesní plocha Køivoklátska, která má však odlišný ráz.
    Geologický podklad oblasti tvoøí usazeniny druhohorního køídového moøe, jemnozrnné pískovce, jílovce a slínovce, nazývané opuky, které dosahují mocnosti 30–60 m. Jejich pùvod dokládají lastury a ulity mìkkýšù. Opuky se zde zpracovávají na zajímavý stavební kámen a obkladový materiál, ze kterého jsou postaveny místní chalupy, statky a kostely.
    Srážky v celé oblasti jsou celkem vyrovnané, avšak relativnì nízké (400–510 mm), zejména vlivem srážkového stínu Krušných hor. Teploty jsou zde vyšší (8,3–8,9 °C), a proto lze oblast charakterizovat jako velmi suchou a pomìrnì teplou.
    Lesnatý Džbán je pramennou oblastí. Probíhá jí rozvodnice povodí Ohøe, Berounky a Vltavy. Na potoce Lodìnice byla vybudována celá soustava rybníkù (Bucký, Punèocha, Mlýnský, Pilský, Èervený, Lodenický). Lesy, které pokrývají Džbánsko stále ještì z 65 %, jsou pozmìnìné, místy se však zachovaly pøirozené smíšené porosty.
    Èlenitý terén Džbánu vytváøí mikroklimatické podmínky pro øadu vzácných druhù rostlin a živoèichù. Svou polohou je Džbán pøedurèen k bohatství a pestrosti pøírodních složek, takže zde najdeme druhy od teplomilných po horské a glaciální relikty. Zajímavé jsou džbánské slatiny, rašeliny i stepní teplomilné lokality bezlesého Džbánu. Byla zde vyhlášena celá øada zvláštì chránìných území, významných krajinných prvkù a památných stromù. Centrem Džbánu probíhá i nadregionální biokoridor územního systému ekologické stability. Chránìná území Pochválovská stráò a Malý a Velký štít tvoøí základ nadregionálního biocentra.
    Nìkteré èinnosti jsou v pøírodním parku vázány na pøedchozí souhlas pøíslušného okresního úøadu. Znaènì omezena je výstavba ve volné krajinì.
    Na Džbánì byly vybudovány dvì nauèné stezky. Nauèná stezka Kounovské kamenné øady vede ke ètrnácti záhadným øadám na náhorní plošinì Rovina. Nauèná stezka Novostrašecko informuje o pøírodních zajímavostech této èásti parku.
    
    Vyšlo v nákladu Okresního úøadu Louny, Okresního úøadu Kladno a Okresního úøadu Rakovník. Pøipraveno ve spolupráci s Agenturou ochrany pøírody a krajiny ÈR – støedisko Praha. Projekt inicioval ing. Karel Šašek za úèelem šíøení regionálních informací. Námìt: RNDr. Alena Škoudlínová. Fotografie: ing. Pavel Mudra. Na projektu dále spolupracovali RNDr. Jaroslav Obermajer, ing. Olga Salaèová, RNDr. Helena Humlová, ing. Zdenìk Klouèek.
    
    Vydala jako svoji 114. publikaci roku 1998 Rabasova galerie v Rakovníku.
    Text © Alena Škoudlínová 1998, photo © Pavel Mudra 1998.
    Litografie Lokša PrePress Rakovník, tisk Tuèek tiskárna Rakovník.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156