Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK12
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je éroTo je Éro, øíkávalo se, když nìkdo vyboèoval z øady. Geniální konstruktér, nebo blázen? Rakovniètí lidé si kladli tuto otázku. „Blázna“ v Rakovníku všichni znali. Chodil otravovat na místní letištì, aby mu postavili letadlo podle jeho konstrukce. Nepostavili.
Ještì že mìl dostaèující zahradu na Zátiší, aby tam mohl zaèít se stavbou svého obøího dopravního letadla – prý pro sto osob! Velké náklady ho zahnaly na mizinu a na vybavení vnitøku již nezbývalo. Letoun tedy vybavil domácím nábytkem – židle, køesla, kredenc. Korálový závìs si chtìl nechat patentovat, ale nìjak ho nepøijali, asi.
Skoro každý den rovnou ze školy jsme tam chodili s klukama a èekali, každý den jsme si jako malí špunti mysleli, že už snad dneska vzletí. Taky to sliboval. „Dnes se let z technických dùvodù odkládá,“ hlásil rourou od kamen pøidìlanou na stromì – jakoby z velící vìže. Sedal jsem si do jednoho køesla a díval se ven, ale pøes ta igelitová okna nebylo vidìt skoro nic, snad jen ta potištìná reklama na igelitových sáècích „Se Sovìtským svazem a nikdy jinak“…
Jednou ten „Blázen“ ukradl sousedùm schránku na dopisy, natøel ji naèerno a chlubil se: „Už mám èernou skøíòku…“ Zaèínali jsme mít pocit, že to jeho letadlo je sen. Ale nadìje byla, protože vždycky øíkal: „Když se to nepovedlo dneska, tak zítra urèitì. Kdy zejtra pøijdete?“ Pokrèili jsme rameny. „…Tak dobøe, ve ètyøi to letí!“
Když jsme druhý den pøišli, zase se zeptal: „Kolik si myslíte, že bude potøeba kilometrù kabelu, aby, až to vzletí, se mi to nevyškublo ze zásuvky?“ „Proè?“ ptali jsme se. „Protože, vy blbí kluci, ty ètyøi motory z praèky zavìšený na køídlech musí být nìèím pohánìný, né?“ A my blbí kluci jsme se mu smáli, protože jsme vìdìli: „To letadlo stejnì nikdy nevzletí!“ „Proè?“ „Protože jsi ho udìlal betónový!“ Dlouho na té zahradì strašilo. Ale po èase se to papalášùm bolševikùm nelíbilo a nechali ten protiletadlový bunkr, ten pomník krásného „Blázna“ sbíjeèkami rozbít. Škoda… Po každém „bláznovi“ by tu mìl zùstat jeho pomník. Po nás tu zùstane tahle kniha. A klidnì nám øíkejte Éra.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156