Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK37
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je poklad
Rakovník je vždycky
takový lidský
až básnický…:

dítì tatíèka
psí panictví
Cédlù zlatnictví
po dešti blátíèka
dìti ušmudlané
kecy plané
ale všechno to jsou naše zlatíèka

Pøi koupi statku asistoval tatínek, a tak se øíkalo, že režisér Podskalský tu má další dùm. Je ale matèin a byl zamýšlen hlavnì pro babièku, která bydlela v Jaltì u Èerného moøe a stìhovala se k nám.
Statek patøil v minulém století bohatému statkáøi Krautschlengerovi, stejnì jako pivnice u Èerného orla na námìstí v Rakovníku, a povoz s jeho pacholky zøejmì pendloval stále tam a zpátky.
Když jsem vyrostl z dìtských fantazií, zaèal jsem si zvát na statek kamarády a jezdili jsme na pivo do Rakovníka do Dìlnického domu. Byl nejblíže nádraží. A jelikož nám poslední možný vlak vždy stejnì ujel, museli jsme pìšky po trati docela dlouhým tunelem. Tehdy jsme se ani nebáli toho, že by tam vlak zrovna projíždìl, jako spíše, že by tam stál a byl zhasnutý. Proto jsem bìžel první s rukama napøaženýma pøed sebou, aby si ostatní nevyrazili zuby o kotel… Do Rakovníka jsem jezdil léta stopem a dosahoval rekordního èasu jako zastávkový autobus.
Po gymnáziu jsem si koupil mopeda, a protože ve špièce to bylo na Karlovarské silnici nebezpeèné, zvykl jsem si jezdit pozdì v noci. Krátil jsem si dlouhý úsek po lesní cestì, a protože mi díky pøepìtí èasto odcházela žárovka, díval jsem se do nebe a øídil podle obrysù lesního prùseku, kterým prosvítaly hvìzdy. Málokdy ležel pøes cestu pokácený kmen, snad jen jednou èi dvakrát. Asi tak ve výši brady.
Dnes se snažím trávit na statku skoro veškerý volný èas. Rakovník po revoluci zkrásnìl, rád se tam procházím v létì ve všední den, kdy je všude plno lidí. Protože jsem po tatínkovi zdìdil také øemeslnickou zruènost a vztah k zahradì, vybudoval jsem po jeho vzoru velkou dílnu, a proto stále pendluji do Rakovníka do železáøství na námìstí. Pøipadám si velmi romanticky, když musím v tom èistém, malebném mìstì vystoupit z auta jako hrubý zablácený pacholek a kupovat vrtáky, šrouby a násady na vidle.
Právì tohle mám rád. A na rozdíl od Prahy tady nikdy nemám pocit, že vìnuji úsilí nìèemu, co je doèasné a pøehodnotitelné.


Zdenìk Podskalský II., režisér a spisovatel
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156