Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK21
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je …patriot a básník
V tìchto nìkolika øádcích, které mi tvùrci knihy, slovutní pánové Upír a Krejèí v jedné osobì poskytli, chci vyjádøit jen obyèejný pocit totálnì sklerotického staøíka, který zasažen omamnou vùní nìjakých poetických vìtrù, vánkù, èi nìèeho podobného, se dìtinsky raduje ze své vzkøíšené pamìti a honem se to všechno, co se v nìm dìje, co se v nìm otevøelo, snaží nìkomu øíct, protože když to neudìlá, zase to všechno bude jako vždycky v èudu…
Tak já to øeknu…
Rakovník miluji. Mám v sobì pro tohle malebné mìsto geny. A Rakovník mi to oplácí genama, které jsou zase v nìm.

Eduard Pergner, scénárista, textaø, literátWarning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156