Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK27
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je galerie


Asi nikdy nezapomenu na první dojmy z Rakovníka. Bylo to v tøiašedesátém, nìkdy na jaøe. Pøijeli jsme autobusem, ze zastávky prošli Pivovarskou ulicí kolem otluèených barabizen na námìstí, v prùjezdu u „Slavie“ mne požádalo o dar romské dìvèátko struèným „Daj korunu!“, pak jsme klopýtali pískem k Pražské bránì (námìstí se právì dláždilo), ještì kilometr kolem napìnìného, fantasticky páchnoucího potoka a do kopce do lesa, až nám táta pøed jedním domeèkem øekl: „Tak tady budeme bydlet.“
Z toho místa nad rakovnickým koupalištìm jsem se už nehnul, tady jsem doma.
Mezitím si moje mìsto mnohé problémy vyøešilo (èasto svéráznì) a je dnes docela dobrým místem k životu.
Našel jsem tu i zajímavou práci, lépe øeèeno poslání. Paní doktorka Zemánková z muzea mì pøemluvila, abych jí pomohl obnovit Rabasovu galerii. Konèil jsem školu, „na chvíli to zkusím, než se rozkoukám,“ øekl jsem si. Je to už pomalu dvacet let. Za tak dlouho se už zažijí lepší i horší èasy. Už jsem vycítil, že galerie je asi takovým nechtìným dítìtem (Jiøí Kotalík tvrdil, že Rakovník je na galerii moc malý), doufejme, že se stejnì jako v rodinì nakonec rodièùm odvdìèí nejlépe.


Václav Zoubek, akademický malíø, øeditel Rabasovy galerie

Mùj Rakovník. Pocházím od Sázavy, mým mìstem býval Benešov, kam jsem chodil do gymnázia, ale už asi od roku 1973 jezdím na Krakovec. Dlouho jsem se dopravoval vlakem, pak už spíš autobusem, nìkdy to bylo i úmorné, zvláštì pøi letních vedrech – dodnes zažívám to blaho, když se autobus v Rudì stoèí do lesù, aby se pak pøed námi otevøela „rakovnická kotlina“ – ano, už jsme skoro u cíle! Vždycky mi v Rakovníku vybylo dost èasu, abych se prošel mìstem, tu a tam nìco pojedl, nìco nakoupil, ještì dnes, když nespìchám, si rád posedím na už kdysi dávno velkoryse pojatém námìstí, tak živém, zvláštì ve všední dny, kdy se do mìsta sjíždí široké daleké okolí, rád se toulám ulièkami, z nichž nìkteré mají ještì støedovìký pùdorys, zvl᚝ u synagogy a u Vysoké brány. To mìsto už jsem dávno vzal za své a skoro dojatý, a už pøijíždím, èi odjíždím, vyhlížím Pražskou bránu – kousek za ní je škola, ve které pùsobil mùj milý autor, Zikmund Winter… Rakovník s pøilehlým okolím mi poskytl nový domov. A tak k jeho významnému dnu ho oslovuji s láskou.


Josef Topol, dramatik, básník, esejista, pøekladatel
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156