Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK25
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je mìsto …KrálovskéVážený ètenáøi, vítám Vás a dìkuji, že jste si našel èas, a držíte v ruce tohle dílko. Urèitì litovat nebudete, i nám autorùm se kniha líbí.
Nevítám jen vás, rakovnické rodáky, ale i vás, spoluobèany, turisty, návštìvníky, ale i vás cizince, co jste náhodou, nebo s nìjakým cílem navštívili toto krásné starobylé královské mìsto Rakovník.
Než otoèíte tyhle strany úvodu, dovolte, abych Vás pøipravil na to, co uvidíte, co si pøeètete.
Zaèátkem roku 1999 mi zavolal vynikající umìlecký fotograf ing. Josef Øíha: „Hele, Upíre, dostali jsme spolu nabídku, pokud o ni vùbec budeš stát. Václav Zoubek se rozhodl vydat hezkou publikaci o Rakovníku, bereš to?“ Já to s nadšením vzal. Už jsem se bál, že se naplní, že „doma není nikdo prorokem“, a ono to není pravda, dìkuji!
My autoøi jsme si dali za cíl ve fotografii zastavit èas, abyste si vy, ètenáøi, mohli vychutnat a v klidu prohlédnout, jak Rakovník vypadal. Jeho památky, jeho architekturu, jeho lidi. Jak lidé chodili oblékaní, jaká jezdila auta, jak mládež trávila volný èas, jaké byly zvyky i zlozvyky, kdo kde mìl jaký krámeèek a co v nìm prodával, kde jaké firmy mìly svá loga, a mùžete si porovnat, zda tam ještì dnes jsou, èi zanikly…
Dìkujeme tìm slavným, kteøí nám rùznì zapózovali, kteøí napsali svá vyznání, pøání mìstu nebo rakovnickým lidem, protože mají k Rakovníku nìjaký vztah: chodili tu do školy nebo mají nebo mìli na Rakovnicku chalupu. Ti všichni tomuto dílu dodávají patøiènou váhu. Napsal jsem „mìli chalupu“, protože pan spisovatel Ivanov napsal vyznání a zanedlouho, škoda, zemøel.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156