Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK36
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je sloup …MariánskýPrvním støedem svìta mého dìtství byl Pavlíkov. Druhým Rakovník. Pavlíkov na jihu zaèínal u silnice patníkem s èíslem sedm. Na severu konèil patníkem s èíslem šest. Cestou do rakovnické m욝anky jsme došli až k patníku s èíslem jedna. Ten stál pod mýtem, u továrny Mýdlo Otta Rakovník. Už tam to zaèalo bejt pìkný, protože se tam mezi sebou praly silné vùnì. Zprava vanuly èerstvì peèené rohlíky a chleba z parní pekárny u Dusilù, zleva zavánìla štiplavá mýdla a prací prášky. Ale na námìstí víme, že potkáme lidi, na kterých mùžeme oèi nechat. Malou Barušku Pangrácojc, volající „pane Cédl, pane Cédl, kluci vám chtìli ukrást buráky, ale já je zahnala, tak mi dejte korunu!“ Nebo pohádkový pøízrak v klobouku a lesklých šatech v pastelových barvách. Na chodníku mezi lidmi záøila jako to malé zvíøátko, žijící v koutech kuchynì, jako rybièka. Prý se jmenovala Sylvie Nebetyèná, alespoò to o sobì tvrdila. Z rakovnické m욝anky jsem v roce 1951 vykroèil. A všem lidem v Rakovníku pøeji, aby byli šastni, aby se zbyteènì nerozèilovali, aby byli nad vìcí a aby si øíkali to, co vždycky øíkával jadrnìji Bohumil Hrabal. Že totiž z hlediska vìènosti pokud nejde o život, nejde témìø o nic. Prostì, aby mìli dobré nervy, protože náhradní se koupit nedají.


Jiøí Anderle, akademický malíø, grafik
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156