Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK33
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je torzo

Rakovník je korzo

Byl to krásný rakovnický „pošuk“. Øíkal, že je Franta Flaxa z Pavlíkova. Byl bezzubý, s „bagrem“ místo brady. Sedával v bufetu Kulomet a za pivo øíkal sprosté básnièky… a vùbec se mu všechno až nesmyslnì rýmovalo. „Teï si dám dvì piva a budou v prdeli, to mám asi po zelí. Haf, haf.“ A za vším, cokoli øekl, hned pøehodil „bagr“ spolu se spodním rtem pøes nos a dodal to jeho „haf, haf“. Bylo to legraèní. Tak jsme mu øíkali Hafhaf. Doma jsem dostával peníz na svaèinu a eskymo, ale radìji jsem za to koupil pivo Hafhafovi, to bylo mnohem zábavnìjší.
Ale pak øíkal: „Je mi doma zima, Evo, potøebuju døevo. Haf, haf.“ Vedle Tylova divadla byla øada malých domkù a každý mìl pøed sebou zahrádku, oplocenou plaòkami. Ty výpravy na lup planìk byly sice riskantní, ale výhodné. Oni se ti lidé o své ploty stejnì moc nestarali. A my už za piva nemuseli platit. A básnièky øíkal stejnì.
Bez tahací harmoniky, pøehozené pøes rameno, neudìlal ani krok. Èasto vykøikoval: „Prodám harmoniku, 200 klapek, 300 basù, za málo. Prodìlek je taky vejdìlek. Haf, haf.“ Ale nikdo ji od nìj nekoupil. Asi proto, že by pak nemìl co vykøikovat.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156