Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK39
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je RakovníkTeï k textu. Ne, nebojte se, není to žádná „faktickograficko-vìdeckᓠpublikace, jsou to spíše úsmìvné postøehy, vzpomínky na postavièky a na léta minulá z mého úhlu pohledu. Vzpomínám na poznámku MUDr. Milana Horníka, byla mi velkou inspirací pro psaní: „No, to zaèínᚠpìknì pozdì, když nám všechny ty krásné postavièky Rakovníka umøely.“
Také bych rád, vážený ètenáøi, poprosil o podrobnìjší pozornost pøi prohlížení fotografií, na kterých je název krámku, firmy. Ti všichni nám pomohli a patøí jim velké podìkování. Podìkování patøí i starostovi mìsta Rakovníka panu Hrèkovi. Byl první, který nás finanènì podpoøil a stal se kmotrem této knize.
Já vím, že èas je jako pohled z ptaèí perspektivy, a „dnes“ už tito lidé tøeba nejsou na svých místech. Oni ale napomohli vzniku této knihy, která je první svého druhu od doby vzniku tohoto královského mìsta. Jsme rádi, že jsme to byli právì my, kdo dostal pøíležitost. A jsme rádi, že právì Vy teï otoèíte na další stránky.
Pøeji krásný, královský, umìlecký zážitek.

Vaši autoøi

A když se Vám bude kniha líbit, držte nám palce, protože máme reálné myšlenky na druhý díl…
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156