Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK11
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je sgrafito


Rakovník patøí do kina mých nejhezèích vzpomínek. Jeho krajina schovává v náruèi kopcù hrad Køivoklát. Stará øeka Berounka mne uspávala u táborových ohòù, dlouhé romantické námìstí jsem prošel nevím kolikrát, v galerii jsem získal cenu ve fotografii a to mì tìšilo, nebo Rakovniètí mìli skvìlé fotografy. Na hradì Krakovci jsem v roce 1999 v èervenci mìl prvé ucelené vystoupení po operaci srdce a pøišli i konšelé. U Horníkù slavím vánoèní advent za milých melodií a zpìvù místních muzikusù, Hradního dua. A to nejhezèí? Devátého devátý 1987 se narodil mé dceøi Josef, a tak jsem se stal dìdeèkem. Díky za to doktoru Merhautovi, porodníkovi a rakovnické nemocnici. V ten slavný den jsem zaplatil pokutu místní VB za špatné stání. Dal jsem ji rád. V poslední øadì toto mìsto poskytlo svou náruè mému kamarádovi Upírovi, za což mu dìkuji. Nebo on dává mnì, potulnému básníkovi a písnièkáøi, obèas práci, nebo „žít se musí a zadarmo nikdo chléb nedá“. A Rakovník je pro mne jakési intelektuální centrum osvìty.


Josef Fousek básník, písnièkáø, fotograf a nádherný èlovìk
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156