Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK23
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je upír …a žena (v ní)
Mojí babièce, Zdeòce Krejèové, nemoc nohou nedovolila ètrnáct let vyjít z bytu. Doma se jen šourala. Naštìstí mìla hodnì kamarádek, které ji chodily navštìvovat a taky nakupovat. „Když mi chceš nakoupit, tak nemusíš s tím nákupem do patra. Zaukᚠna okapovou rouru, to uslyším, došourám se k oknu, spustím ti tašku na provázku, ty mi to tam dáš, já si to vytáhnu, podìkuju a mùžeš jít do kostela se za mì pomodlit.“ Do té tašky dávala i klíè od domu pro návštìvy. To okno bylo v Tyršovì ulici 214, hned vedle Jednoty, z druhé strany byla hudebka.
A tady na tom námìstí jsem moji nejmilejší babièku vyprovázel na její poslední cestì. Šel jsem hned za rakví. To už se ale nesmìlo, bolševièek tyhle manifestaèní pohøby zakázal, mìly asi vìtší návštìvnost než jejich politické akce. Ale u mé babièky to tak nìjak toleroval. Babièka si to myslím zasloužila. Pøijelo pohøební auto k našemu domu, já jsem zaukal na okapovou rouru. Babièku dali do otevøeného auta a na rakev vìnce. Všichni jsme se seøadili do prùvodu jako na prvního máje. Auto se rozjelo a prùvod se rozešel. Auto jelo pomalu nejdøíve pøes námìstí, kde bylo hodnì èumilù a taky se jich hodnì za nás zaøadilo. Všichni jsme plakali, protože jsme ji mìli rádi. Já tolik, že jsem jí øíkal: „Babi, až umøeš, tak aby ti nebyla v hrobeèku zima, budu ti tam chodit topit.“ Došli jsme až na høbitov, tam nìkdo mluvil nad rakví, pak ji spustili dolù a bylo po všem.
Už je to pøes tøicet let, a já ji mám stále rád, i když mi nedávno otec øekl, že byla babièka hodnì šetøivá. Ušetøila pøed mìnovou reformou pøes milion korun a jeden dùm stál tak padesát tisíc. Dnes bych mohl být bohatý restituent.


Václav Upír Krejèí, komik, herec, spisovatel

Oba jsme èekali dìátko. To bylo za pìt minut dvanáct a krátce po dvanácté se 6. 10. 1999 narodila Klárka Krejèí. Jenže, žena porodila a já… já to nìjak nosím dál.


Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156