Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK37
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je povìtøí
Teprve po mnoha a mnoha letech zjišuji, jak moc mi „zalezl“ Rakovník pod kùži. Èlovìk se vrací na místa, kde vyrùstal, a vybavují se mu rùzné detaily, které kolikrát ani nevnímal, když je prožíval. Napøíklad, jak mi v mateøské školce v Huøvinské ulici, kde jsem bydlela a kde mì vychovávali rodièe mého otce, dali namalovat obrázek na výstavu a já jsem celou ètvrtku zaèernila a prohlásila, že to je tma. Nebo jak mi babièka ráno u snídanì, když jsem jedla kakao s nalámaným chlebem, èesala copy a vplétala mi do nich bílé mašle s èernými puntíky. Jak jsme s babièkou a dìdou drželi èerné hodinky a babièka mì „psala“ po zádech u prastarého rádia, kde svítilo ono žluté pohádkové svìtýlko. A nebo mì brala do polí a uèila znát kytièky. Také jsem se ráda dívala na to, jak dìda krásnì stahoval králíky a cpal šišky husám do krku. Pamatuji si úplnì pøesnì na bílé podkolenky a rozbitá kolena. Na 1. máje a podzimní lampionové prùvody, na gumové pøezùvky a na první brusle na klièku. Na první pusu a první cigaretu – urèitì byla zdravá, vždy se jmenovala „Lípa“. Ta první pusa byla na ostrùvku pøímo uprostøed „koupáku-Tyršáku“. A na tom „koupáku-Tyršáku“ byly, èi stále ještì jsou, ony staré døevìné kabinky, které vždycky tak krásnì vonìly po vodì, plavkách, èasopisech. Vídám se èas od èasu s Maruškou Zajícovou a také její sestrou Miládkou a vzpomínáme na ty krásné chvilky dìtství, které jsou prostì pryè…
A pak najednou se všechno valilo nìkam jinam a já byla jak ta kytièka z polí utržená a oddìlená od toho všeho krásného, nevinného a èistého. Pøišla Praha, pak ještì Podìbrady, a to už jsem zpívala. Do Rakovníka jsem jezdila už jen na prázdniny a tam zpívala v „Dìlòáku“, ale už jsem byla sleèna a zajímalo mì to zpívání èím dál víc a romantika dìtství se nenávratnì vzdálila nìkam do nebe, možná do Pavlíkova, do polí a lesù. A urèitì není náhoda, že ty nejkrásnìjší texty mi pak napsal Eda Pergner z Lužné u Rakovníka a že pak (ale hodnì PAK) jsem nejkrásnìjší dovolené (všimnìte si, že už píšu dovolené) prožívala právì u Pergnerù na chatì v Lužné. To už nebyla ani babièka, ani dìda, ani domeèek v Huøvinské. Ani „Dìlòák“. Ale ten „koupák-Tyršák“ jo. Vždycky, když jedu za mým starým dobrým Edou pro text, aspoò se u Tyršáku zastavím a dívám se. Až si budu chtít krásnì zabreèet, oèistit se vzpomínkami, nabít se nádherným, krásným, nezahoøklým smutkem, vrátím se na všechna ta místa. To je totiž to, co mi chybí, a to, co navrací životu vlastnì jeho smysl. Prožívat naplno všechno, co je stále ryzí a na co nelze nikdy zapomenout. Rakovník, moje dìtství, má láska.


Jitka Zelenková, zpìvaèkaWarning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156