Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK23
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je nostalgie
Láïa Rosenbaum chodil v jednìch šatech celá léta, bez košile a kdoví bez èeho ještì. Mìl klobouk, krátké kalhoty, jako když Havel èeká vodu, a jen náprsenku, límeèek a manžety. Všude tam, kde košile chybìla, mu koukaly chlupy. Kouøil doutník a dìsnì houpavou chùzí pøecházel po kraji chodníku tam a zpìt celé dny, v botách zvaných baganèata, ale èísla tak padesát osm, byl celý umaštìný, zadumaný. Nikdy jsem ho nevidìl stát. I za chùze poèítal z hlavy složité pøíklady vysokoškolákùm za svaèinu, kterou potom, taky za chùze, jedl. Taky nìkdy chodíval s kufrem, prý plným špuntù, k doktorovi:
„Pane doktor, mám sraèku.“ „Pane Rosenbaume, a na co máte ty špunty?“
„Abych se mohl zašpuntovat.“


Sedávali jsme v restauraci „U Podrabských“ anebo „U Schneidrù“. Bylo dovoleno používat oba názvy, tak jako je možné z ;hlediska gramatiky øíkat v ;Rakovníku i v ;Rakovníce. To, že na fasádì byl nápis HOTEL DRUŽBA, nikdo nevnímal. Zkrátka a se šlo ke Šnajdrùm nebo Podrabskejm, bylo jisto, že jsme se sešli v ;jedné konkrétní hospodì, u jednoho konkrétního dlouhého stolu, nad jedním konkrétním, nasládlým rakovnickým pivem. Tam jsme probírali ty svoje reproduktory, zesilovaèe, kytary, Beatles, Monkees, Tremeloes a „Laxík“. Bylo nám dobøe, zvl᚝ když zbylo i na srbské filé Djulbastia za 14,80 Kès. Každý tam mìl nìjakou tu svoji holku a pøemýšlel, kam jít potom. Hned vedle, u malého stolu pod televizí, èasto trávili èekání na autobus dva bratøi z ;nìjaké obce poblíž Rakovníka. Vypadali mile, jak dva somráci od Renèína a pravidelnì si dávali jeden pivo a druhý polévku s ;rohlíkem. Pøíštì si to vymìnili. Když se ohøáli a byl èas jít, vzali své síovky, bandasky a odcházeli kolem našeho bujarého stolu. Šli za sebou, nedívali se na nás. První vždy pomalu pronesl jakoby pro sebe, „to je vono, popít, pojíst, pokouøit…,“ a druhý labužnicky protáhl, „…užííííít…“ a zmizeli. Napadalo by mne ještì mnoho a mnoho krásných vzpomínek na Rakovník.


Jirka Pertl, hudební skladatel
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156