Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK45
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je umìní


Rakovník, mé rodné mìsto. Nemohl jsem si pøed tìmi sedmdesáti pìti lety najít pro své zrození lepší mìsto, než Rakovník. Od dìtství jsem rád kreslil, maloval a pozdìji, v chlapeckém vìku, propadl kouzlu sochaøské hlíny. Právì v ten èas mého raného mládí žilo na Rakovnicku i ve mìstì samém plno vynikajících umìlcù, malíøù, sochaøù, kteøí mnì ukazovali cestu, a byli mi pøíkladem. Na Rakovnických salonech a výstavách vystavovaly své práce tehdy žijící sloupy našeho èeského výtvarného umìní, malíøi Václav Rabas, Vojtìch Tittelbach, Antonín Pelc, Zdenìk Balaš, Pravoslav Kotík, Václav Zykmund a další. Ze sochaøù František Nonfried, Václav Markup, Josef Fojtík a mnozí jiní. Nerad bych zapomenul na rakovnické profesory kreslení Františka Lexu, Rudolfa Pucholta i jeho syna, rovnìž malíøe. Nerad bych zapomnìl na malíøe Vladimíra Váchu a Josefa Vackeho. Ti všichni ve mnì vznìcovali touhu také malovat a pozdìji i sochaøit. A tak jsem i proto rád, že jsem se v tomto starobylém kulturním mìstì narodil. Léta jsem se po svých studiích v Bechyni a Praze, z cest po svìtì, do svého hnízda se svou rodinou rád vracel. Zde, v rodném domì, v jeho prostorách, dvorku i na zahrádce, vznikla øada mých sochaøských prací. Ty jsem pak vystavoval v mnohých mìstech a nejen u nás, ale i v celém svìtì. Nìkteré z nich velmi úspìšnì. A tak i za to svému Rakovníku vdìèím, že se mi zde, vždy po èas letních pobytù, díky mojí, tehdy ještì žijící mamince i své rodinì a rakovnickým pøátelùm, v pohodì tolik daøilo sochaøsky pracovat. Rád se sem vracím stále a vìøím, že tu ve svém rodném domì znovu trvale zakotvím. Vrátí se sem i pøevážná èást mého malíøského i sochaøského díla, která v tìch mých dlouhých letech vznikla. Vìøím, že i potom zde ještì nìco pro své mìsto i pøátele vytvoøím. Dìkuji Ti proto za vše, mé rodné mìsto Rakovníku.


Miroslav Pangrác, akademický sochaø, malíø
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156