Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK34
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je den …a èepice na pivu
Už od ètrnácti let jsem pil krušovické pivo v rakovnických hospodách a nejradìji u Podrabských v Nádražní ulici. Otec to tušil, a tak jsem dostával vždy tolik penìz, aby to vyšlo tak na jedno a neopil jsem se. Nebylo mu to moc platné, stejnì se vždy našlo nìkolik dobrých kamarádù, kteøí rádi piva zaplatili, protože jsem dìlal blbosti, které je bavily. Protože mì otec èasto kontroloval, øešil jsem to tak, že jsem na úètence mìl napsané jedno a ty ostatní jsem platil hned. Èíšníkùm to nebylo divné, protože jsem sedával u stolu se staršími. Když jsem v té samé hospodì slavil za ètyøi roky osmnáct let, køièel jsem na celou hospodu: „Dneska mi poprvé v mém životì mùžete dát legálnì pivóó!“ „Jak to?…“ Musel to pro nì být neskuteèný šok.
A když jsem byl úplnì malý kluk, posílal mì táta do hospody pro pivo k obìdu a cigarety globusky a já cestou domù pivo ochutnával a ulizoval pìnu. Což si myslím je mezinárodnì tolerovaný zákaz pro nezletilé. Kvùli tomu bych chtìl být ještì jednou dítì. Protože teprve pivem je žízeò krásná. Dnes už to není ono. Dnes už èlovìk jenom pije.Ten zlatý mok z Královského pivovaru Krušovice popíjeli už na dvoøe císaøe Rudolfa II. ve mìstì nad Vltavou, stejnì tak jako v Rakovníku nad potokem. Pijte ho i dál.
Tak na vaše zdraví, Rakovniètí!


Ing. Pavel Gregoriè, generální øeditel Královského pivovaru Krušovice, a. s.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156