Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK26
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je Rako …už od r. 1883


Díky podnikatelské odvaze zakladatelù firmy Rako byla roku 1883 založena tradice prùmyslové výroby keramických obkladových a ozdobných prvkù v Rakovníku. Úzkou spoluprací s pøedními umìlci pøelomu století spoluurèovaly rakovnické výrobky podobu øady evropských mìst, zejména Prahy, Vídnì a Budapešti, v neposlední øadì i mateøského Rakovníka. Dìjiny keramiky se znaèkou RAKO – to jsou dìjiny psané zruèností, invencí a zkušeností mnoha generací rakovnických keramikù.
Dnešní generace chce na pøelomu století navázat na nejlepší tradice RAKO a posilovat všestrannì propojení pojmu keramika s mìstem Rakovníkem.Ing. Jiøí Sedmidubský, CSc.,
pøedseda pøedstavenstva
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156