Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK10
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je vagón„To není možné,“ nevìøil fotograf Øíha, a já ho dál pøesvìdèoval. Tak se tam pojï podívat. Lidé po válce byli chudí a nemìli kde bydlet, tak jim dráhy daly vyøazené vagóny. Rozprostøely je po téhle stráni a lidi v nich bydleli. Døív se to tady jmenovalo Vagón, dneska Prùhon.“ Øíha se nadchnul a chodili jsme od domu k domu, ale nikde nikdo. Až vyšel starý, krásný èlovìk a my mu vysvìtlili, co pøipravujeme… „No jo, døív to tak bylo a my jsme poslední žijící, co to tady pamatují. Nastìhovali jsme se do vagónu. Jak jsme postupnì vydìlávali peníze, což trvalo pìknì dlouho, tak jsme k tìm vagónùm vždy nìco pøistavili. No a pak pøišla doba, kdy ty naše vagóny úplnì zmizely. Nìkdo z nich mìl menší pokoj a my jsme z nìj mìli nakonec pøedsíò. Ale já myslím, že už to v žádném domì nenajdete, postupnì to lidi vybourali, i my.“ Zadýchaný si natáhl z cigarety a odešel. Když se po chvíli vrátil, nesl obraz. „Tohle by vás mohlo zajímat, sedìl jsem modelem a malíø Matìjka mne namaloval.“ A pak pøišla paní Havlíková, usmívala se. Pan Havlík jí øekl, co chceme, souhlasnì kývala. Když jsme se louèili a dìkovali, paní Havlíková øekla: „Vám se co nevidìt narodí dìátko… èetla jsem to. Jste Krejèí, né?“ Pøekvapený jsem kývl na souhlas. „Tak a je zdrav酓
Rakovník je stáøí …v nìm


Žili jsme na Prùhonì celý život ve vagónì
Havlíkovi
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156