Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK43
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80
Rakovník je krása (cval, klus)Rybièka – další z pøenádherných postavièek Rakovníka, byla pøelíèená, pestrobarevná. Nìkdy mìla i modré vlasy protkané barevnými stužkami, lesklé šaty a pøes nì obarvenou záclonu. Když prošlapala boty, vymìnila si je, pravou za levou, a šlapala dál. Chodila jako ostatní, po námìstí sem a tam. Umìla hezky zpívat. Èùda Bartùnìk s ní v parku, v altánku, dìlal koncerty. Dirigoval ji, ona zpívala a pak se podepisovala. Psala Sylvie Nebetyèná. Jestli se tak jmenovala, anebo to bylo umìlecké jméno, to už dnes asi nikdo neví.
Byla bláznivì veselá. Když ale vidìla, že nìkdo proti ní jde, a nesmìje se, tak na nìho „flusla“. Proto lidé, když ji v dálce zahlédli, radìji pøešli na druhou stranu námìstí. A já za ta léta vidìl tolik poplivaných lidí. Joj, kéž by bylo víc takových Rybièek, to by bylo veselých lidièek.
Když jsem napøíklad dostal poznámku ve škole, bìžel jsem za Rybièkou, všechno jsem jí øekl a nezapomnìl zdùraznit, „…tamhleta uèitelka je smutná. To je ona!“ Rybièka, jako když pustíte psa na zlodìje, vrhla se k té uèitelce, „flus, flus,“ a bylo to. Krásnì za nás trestala a nejenom uèitelky. To ani nemùžu napsat, koho všeho jsem takto nechal po… potrestat.
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156