Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 117 Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek Rakovník je…
Katalog vydanch publikac v roce 1999
RABASOVA GALERIE RAKOVNK31
Josef Øíha, Václav Upír Krejèí, Václav Zoubek
Rakovník je…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70/71 72 73 74 75 76/77 78 79 80Rakovník je eskáÈím jsem starší, tím více jsou mé vzpomínky na Rakovník hezèí. Rád vzpomínám na studentská léta na gymnáziu Z. Wintra, na bezvadnou partu spolužákù, na naše tajné návštìvy filmù do osmnácti let nepøístupných, kdy jsme se krèili pod sedadly pøi pøíchodu našeho tøídního profesora Èerného, ale i na Silvestry strávené na chatì na Køivoklátì, atd. Na tyto chvíle prostì nelze zapomenout. I zaèátky mé tenisové kariéry patøí do Rakovníka. Mé první údery øídili doktoøi Dycka s Rokytkou a Sláva Klatovský. Mými nejèastìjšími soupeøi byli P. Tuèek, O. Vostrý a J. Švácha. Tenis více a více pronikal do mého života a podøídil jsem mu na dlouhý èas i život soukromý. Zamotal mi i svatební den roku 1967, den, který si vìtšina svatebèanù užívala, ale já už dvì hodiny po obøadu ujíždìl s novomanželkou Vìrou, bývalou spolužaèkou Náglovou z gymnázia, z Rakovníka do Prahy, abych zde odehrál za Spartu ligu. Zaèátek podle toho také vypadal, ale dokázal jsem to otoèit a pomohl Spartì zvítìzit.
Kromì studia a sportu jsem se vìnoval amatérsky lidovým tancùm. Nᚠgymnazijní soubor pod vedením prof. Rùžièkové to dotáhl mezi tøi nejlepší amatérské soubory v republice. K tancování jsem ještì stihl hrát na trubku. Dodnes mám v živé pamìti, jak bylo tìžké pro nᚠorchestr hudební školy sladit hru s kroky pøi prvomájovém prùvodu na rakovnickém námìstí.
Léta strávená v Rakovníku byla pro mne zvláštní i tím, že jsme bydleli v pivovaru. Domù jsme vlastnì chodili pivovarskou vrátnicí. Pivovar byl na zrušení, ale otci se ho podaøilo zachránit.
Roky, které jsem prožil v Rakovníku, bych shrnul Nerudovským „vším, èím jsem tu byl, byl jsem rád“.
Cítím se být stále Rakovnièanem a není to pouhá zdvoøilostní fráze.


Ing. František Pála, slavný tenista a èestný obèan mìsta Rakovníka
Warning: fclose(): supplied argument is not a valid stream resource in D:\Sites\web_9333316471827453098126275\www\publ\book.php on line 156